– Det är ett allvarligt läge. Man har jobbat extremt hårt under ett och ett halvt år sedan pandemin kom till Sverige. Vi har sett i upprepade medlemsundersökningar att man är påverkad av den höga arbetsbelastningen, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundet har i en medlemsenkät ställt frågor om bland annat återhämtning i sommar och hur man ser på vårdskulden. 2 748 läkare och läkarstudenter svarade, vilket är en svarsfrekvens på 41 procent.

Läkarförbundet inte fått några indikationer på generella problem med att få ut fyra veckors sammanhängande semester. Men i enkäten svarar en fjärdedel av läkarna att de upplever att semestern i sommar inte varit tillräcklig återhämtning.

Det är oroväckande menar Sofia Rydgren Stale, inte minst eftersom Försäkringskassan redan förra året larmade om att specialistläkare har blivit ett högriskyrke för utmattningssymtom och annan stressrelaterad ohälsa.

– Med den höga belastning vi levt med ökar riskerna ytterligare. Vi har många medlemmar som rapporterar att de har fått stressymptom med dålig sömn, utmattning, och PTSD-liknande symtom.

Det finns fler uppdämda behov i pandemins kölvatten. Nio av tio svarande i enkäten uppger att de är oroliga för hur vården ska klara vårdskulden. Och sju av tio tror att den kommer att påverka dem direkt.

– Vi har lyft en hel del förslag. En ökad nationell samordning av vårdköerna med nationell väntelista där staten behöver ta ett tydligare ansvar för samordningen, säger Sofia Rydgren Stale.

– Det behövs också reformer för tillgängligheten i primärvården – en nationell primärvårdsreform där man listar på läkare med rimligt antal patienter. Och på sikt handlar det också om kompetensförsörjning.

Det mest konkreta tecknet på vårdskuld är kanske antalet uppskjutna operationer. Men det handlar också om andra besök som skjutits upp i pandemin, till exempel cancerdiagnostisering.

– Jag tror man har en utmaning i flera delar. Det är lätt att titta på det mest konkreta: uppskjutna operationer. Men vi vet också att det är många äldre multisjuka som inte fick sin planerade vård, framför allt under första vågen. Det är svårt att lyfta ut ett område. Och det skiljer sig över regionerna.

Det är svårt för de enskilda arbetsgivarna att tackla de här frågorna, menar Sofia Rydgren Stale. Det de kan påverka mest handlar om återhämtningen för medarbetarna. Och där har Läkarförbundet sett skarpa prioriteringar i sommar för att de anställda ska få sammanhängande semester.

När det gäller vårdköer som byggts upp under pandemin, men även bristen på återhämtning, anser förbundet att det behövs förändringar på systemnivå, där staten tar ett tydligare ansvar för att samordna arbetet i landets 21 regioner.

– Det handlar också om att rusta sig inför nästa kris, säger Sofia Rydgren Stale.