Under pandemin har läkarutbildningarna fått ställa om för att minska smittspridningen. Det har till exempel handlat om undervisning och tentor på distans.

Inför hösten fortsätter universiteten med åtgärder för att minska smittspridningen. Men det skiljer mellan lärosätena, visar Läkartidningens enkät.

Linköpings universitet svarar att en stor del av läkarutbildningen kommer att genomföras på campus. Undantaget är stora föreläsningar och viss gruppundervisning som genomförs digitalt. Karolinska institutet i Solna satsar också till stor del på fysisk undervisning. Men universitetet uppger också att fler föreläsningar hålls digitalt jämfört med innan pandemin, en förändring som kommer bestå även i framtiden.

Samtidigt är ansvariga för läkarutbildningen i Lund rätt övertygade om att det i huvudsak blir föreläsningar på distans vid terminsstart. Även Örebro universitet svarar att så gott som all helklassundervisning hålls digitalt fram till åtminstone slutet av oktober. Det är delvis av platsskäl, då sittningen i salarna ska vara glesare.

Men Örebro, liksom flera andra universitet, lyfter också vikten av att nya läkarstudenter får chansen att vara på plats fysiskt. Örebro universitet siktar på att studenterna på termin 1 och 2 mestadels ska få campusbaserad undervisning för »att lära känna sina nya kurskamrater och för att komma in i studieteknik«.

Göteborgs universitet kommer ge hela introduktionen för läkarprogrammets första termin i universitetets största lokaler. Lärosätet berättar att det har varit olyckligt att studenter under förra läsåret inte fått naturlig kontakt med varandra eller med lärare i ett par kurser, och att man verkligen vill undvika det i år.

Umeå universitet kommer generellt sett att börja med distansundervisning, förutom för studenterna på termin 1 som får vara på plats med anpassningar i lokaler, gruppstorlekar och avstånd.

– Det är för att de ska få en chans att se hur Umeå universitet ser ut, lära känna varandra och knyta kontakter – med avstånd dock, säger Åsa Gylfe, tillförordnad programrådsordförande för läkarprogrammet, och tillägger att man gjorde så också förra hösten.

De nya studenterna delas in i fyra grupper med max 35 studenter i varje. Ofta kommer undervisningen att hållas i mindre grupper än så.

I enkäten svarar universiteten att tentor i huvudsak kommer att skrivas på plats. Men förfarandet vid tentamenstillfällena kommer att vara anpassat för att minska smittorisken. Karolinska institutet har en begränsning på 50 procents beläggning i skrivsalar och anpassningar för att minska trängsel vid in- och utpassering. Umeå har också begränsat antalet skrivande i varje sal, och släpper in studenterna i omgångar för att minska trängseln. Därtill använder studenterna munskydd, svarar universitetet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), eller verksamhetsintegrerade lärandet (VIL), är något som av naturliga skäl är svårt att bedriva på distans. Lunds universitet svarar att den absoluta majoriteten av VFU och VIL ska bedrivas på plats, vilket också de andra universiteten siktar på. Lärosätena lyfter dock vikten av att anpassa sig efter sjukvårdens och regionernas riktlinjer. Och Uppsala påminner särskilt om behovet av två vaccindoser inför kursstart.

– Man har inga lagliga möjligheter att ha ett formellt krav på vaccination. Men det är en stark rekommendation, säger Jarl Hellman, programstudierektor för läkarutbildningen.

Han tillägger att alla nu borde ha haft möjlighet att vaccinera sig. I annat fall kan man göra det i Uppsala.

– Jag tror det finns ett stort ansvarstagande bland studenterna. Men det är bra att påminna om och markera att det är viktigt.

Lärosätena påpekar att de följer utvecklingen i pandemin och att de kan anpassa åtgärderna efter smittläget. De siktar annars på en stegvis återgång till det normala. Exempelvis Örebro universitet planerar för en öppning av campus för alla studenter under andra halvan av höstterminen. Umeå har för närvarande ett beslut om föreläsningar på distans till den 29 september, medan viss gruppundervisning kan starta i slutet av augusti.

Också i Uppsala blir det återgång till fysisk verksamhet vid olika tidpunkter för olika kurser. Där har de kursansvariga ganska stor frihet att avgöra upplägget. Men där, liksom på flera andra lärosäten, tror man att pandemin har gjort permanenta avtryck i undervisningsformen.

– Vi kommer inte gå tillbaka precis till som det var innan. Det kommer bli mer digitalt, för vi tycker det varit bra. Det är lite roligt att det föds nya saker, säger Jarl Hellman.