Regeringen anser att det i ljuset av pandemin behövs en översyn av smittskyddslagen. Därför tillsätts nu en utredning som ska analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier.

– Genom att tillsätta den här utredningen tar vi vara på erfarenheterna från covid-19-pandemin och stärker samhällets förmåga att hantera framtida pandemier eller epidemier, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Utredningsuppdraget handlar bland annat om att se över om det behövs nya regler när det gäller möjligheten att begränsa folksamlingar, samt att se över behovet av ett bättre utformat regelverk kring testning och smittspårning. Utredaren ska också analysera behovet av att koppla tillsyn och sanktioner till den enskildes skyldigheter att förebygga smittspridning.

I uppdraget ingår dessutom att se över frågan om extraordinära smittskyddsåtgärder, som till exempel provtagning vid inresa till Sverige eller möjlighet till regionala reseförbud inom Sverige.

Regeringen understryker att frågorna om extraordinära åtgärder kräver noga överväganden i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

Till särskilt utredare har regeringen utsett Lars Hedengran, rättschef på Socialdepartementet.

Utredningsdelen som rör extraordinära smittskyddsåtgärder ska redovisas den 15 maj nästa år. Hela uppdraget ska slutredovisas den 31 augusti 2023.

Utöver utredningen om smittskyddslagen får Socialstyrelsen ett parallellt uppdrag som handlar om att analysera om den nuvarande dimensioneringen av det regionala smittskyddet är tillräcklig för att upprätthålla ett effektivt smittskyddsarbete.

Enligt Lena Hallengren ska Socialstyrelsen särskilt se över »det regionala smittskyddets personella kapacitet, organisation och struktur«.

I myndighetens uppdrag ingår också att titta på förutsättningarna för ett välfungerande smittskydd i hela landet, inklusive en förbättrad samordning med exempelvis äldreomsorgen.

– Den punkten är särskilt angelägen mot bakgrund av pågående pandemi, säger Lena Hallengren.

Socialstyrelsens uppdrag ska redovisas den 30 november 2022.