Socialstyrelsens andra årliga uppföljning om hur arbetet mot en mer nära vård utvecklas i regioner och kommuner visar att pandemin både har påskyndat och bromsat upp utvecklingen.

Den höga arbetsbelastningen har inneburit en svår arbetssituation för personalen, med uppskjutna semestrar och en hög sjukfrånvaro som följd. Patienter med covid-19 har tagit mycket resurser i anspråk, vilket har inneburit omprioriteringar och ett ökat tryck på andra vårdinsatser som fått skjutas fram. Personal har flyttats mellan verksamhetsområden och det har påverkat kompetensförsörjningsarbetet.

– En del utvecklingsarbeten och utbildningsinsatser har stannat av eller skjutits upp, bland annat för att personalen har behövts i den patientnära vården, säger Socialstyrelsens utredare Anna Dahlin i ett pressmeddelande.

Samtidigt har pandemin påskyndat digitaliseringens utveckling inom hälso- och sjukvården. Användningen av digitala verktyg har ökat, både för patienter och medarbetare. Denna utveckling anses också ha bidragit till att begränsa vårdskulden, exempelvis genom att man kunnat göra uppföljningsbesök i primärvården digitalt.

I rapporten framgår också att pandemin har skyndat på samarbetet mellan regioner och kommuner. Flera regioner ser att arbetet med covid-19 ställt krav på ökat samarbete bland annat inom områdena vaccination, smittspårning, provtagning och skyddsmaterial.

Ängelholms kommun ser ett ökat samarbete mellan sjukhus, primärvård och kommunal vård och omsorg, vilket påskyndat arbetet mot en mer nära vård. Andra regioner gör liknande reflektioner och beskriver en ökad samverkan kring mobila insatser, till exempel mobil närvård.

– Hanteringen av covid-19 har krävt ett ökat samarbete mellan kommuner och regioner på olika nivåer. Det är angeläget att den här utvecklingen fortsätter eftersom omställningen till en mer nära vård behöver göras av regionerna och kommunerna tillsammans, säger Anna Dahlin.

Regionerna har precis som innan pandemin fortsatt svårt att rekrytera inom vissa yrkesgrupper, såsom allmänläkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Rekryteringarna har varit extra svår i glesbygd. Under hösten 2020 uppgav tolv regioner att de har brist på allmänläkare. Samtidigt uppger flera regioner att de arbetar med att utöka ST-tjänsterna i allmänmedicin.

Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att utvecklingsprojekt mot en mer nära vård som pausats under pandemin måste återupptas för den fortsatta utvecklingen. Det ökade samarbetet mellan regioner och kommuner måste bibehållas, vårdens medarbetare ska involveras i omställningsarbetet och patienterna ska, i de fall där det är lämpligt, tas om hand på andra sätt än inom slutenvården.