Den arbetsrelaterade ohälsan har ökat, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket. 32 procent, nästan var tredje sysselsatt, uppger att de har haft besvär till följd av arbetet någon gång under den senaste 12-månadersperioden. Det är drygt 1,6 miljoner av landets drygt fem miljoner sysselsatta.

Det är även en ökning jämfört med 2018 då 28 procent uppgav sig haft besvär. En förklaring tros vara covid-19. När mätningen gjordes (april till december 2020) pågick pandemin i full styrka och i statistiken finns ett ökat antal upplevda besvär på grund av just smitta. Pandemin kan även ha lett till ökad arbetsbelastning skriver Arbetsmiljöverket i rapporten, men det har inte gått att se tydligt i resultatet.

Andelen sysselsatta med besvär till följd av olyckshändelse står för en liten del och är oförändrad jämfört med föregående mätning. I stället är det framför allt andra förhållanden i arbetet, exempelvis hög arbetsbelastning, som skapar problem. Trötthet, fysisk smärta eller värk samt problem med nacke, axel och arm är de vanligaste typerna av besvär.

Kvinnor drabbas oftare än män och hälso- och sjukvården pekas ut som en högriskverksamhet. Men inte främst för läkare. I stället är det undersköterskor och sjuksköterskors arbetssituation som sticker ut. Det är yrkesgrupper med hög frånvaro på grund av arbetsrelaterade besvär, medan läkare är ett av yrkena med lägst andel frånvaro.

Bland anställda inom kommun och region har strax över 40 procent besvär av arbetet. Till exempel har nära varannan undersköterska, 48 procent och 46 procent av sjuksköterskorna haft arbetsrelaterade besvär under mätperioden. Hög arbetsbelastning är en mycket vanlig orsak.

Om en anställd skadar sig på arbetet eller blir sjuk på grund av förhållanden i arbetet ska arbetsgivaren informeras om och göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Det sker däremot alltför sällan, enligt Arbetsmiljöverket. I knappt hälften av fallen med sysselsatta med besvär till följd av olyckshändelse, har en anmälan gjorts. Besvär av andra orsaker än en olyckshändelse anmäls i ännu lägre utsträckning.

Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsorsakade besvär syftar till att kartlägga de hälsoproblem som orsakas av arbetet för de sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden. Den har gjorts bland sysselsatta befolkningen i åldern 16-74 år.