Igår överlämnades utredningen om hållbara investeringar i framtidens hälso- och sjukvård till regeringen. Utredningen syftar till att säkerställa att nationella intressen beaktas när regionerna fattar beslut om investeringar i vårdinfrastruktur, exempelvis sjukhusbyggen.

Bland annat föreslås en ny lag om riksintressen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det handlar bland annat om kompetensförsörjning och digital infrastruktur. Dessa riksintressen ska beaktas när regioner och kommuner fattar beslut som kan påverka vårdinfrastrukturen.

För att ytterligare stärka det nationella perspektivet och för att staten ska ta ett ökat ansvar för vårdinfrastrukturen förslås dessutom att ett statligt fastighetsbolag ska ta över ägandet av sjukhus och andra vårdlokaler.

Karin Båtelsson.

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson är glad att utredningen syftar mot en ökad nationell styrning, men hon är inte särskilt imponerad av utredningens förslag.

– Vi är positiva till utredningens intention om att vi inte ska ha 21 självstyrande regioner som styr sjukvården hur som helst. Däremot har ju utredningen inte haft möjlighet att lägga det förslag man kanske ville, det vill säga att säga att vi ska ha en nationell styrning av sjukvården på ett annat sätt så att vi får en samordning, säger Karin Båtelson till Läkartidningen.

Hon fortsätter:

– Utredningen har i stället hittat en lag som finns, det vill säga riksintressen. Det är ju väldigt finurligt, men det är en omväg. Man tassar hela tiden runt regionerna när huvudfrågan är att vi vill ha likvärdig sjukvård och inte 21 olika. Då är riksintressen en onödig omväg.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) reagerade negativt på utredningens förslag. Bland annat menar SKR att förslagen skulle flytta besluten från regionerna till statliga myndigheter utan positiva effekter. Dessutom pekade SKR på risker med ökade kostnader och minskade resurser till vården.

– Det är klart att SKR blir arga och säger att det här kommer bli mycket dyrare och sämre, och det ligger ju i deras intresse. De kan aldrig säga att det är bra som det är, men de hotar ju alltid med att det blir sämre om man gör den minsta förändring. Deras motargument blir väldigt ihåligt, säger Karin Båtelson.

Däremot håller hon med SKR om att det inte är en bra idé att staten ska äga alla sjukhus- och vårdbyggnader.

– Det verkar väldigt svårt och administrativt tungt med uppenbar risk för nya stuprör och Svarte Petter-spel. Staten behöver inte äga fastigheterna för att man ska kunna ha en sorts nationell rekommendation som regionerna kunde samverkat om i stället.

Utöver att staten genom ett fastighetsbolag skulle ta ett ökat ansvar för vårdinfrastrukturen är en annan poäng i utredningen att ett sådant bolag skulle kunna samla kompetens och ha en större vana av den typen av stora investeringar som sjukhusbyggen innebär.

Finns det inte en poäng med det resonemanget?

– Jo, det är jätteviktigt och det är det utredningen vill komma åt, men jag tror inte att lösningen är att staten måste äga husen för att regionerna ska kunna samordna sig. De måste kunna samverka och ta tillvara varandras kompetens utan att man ska behöva göra ett gigantiskt statligt fastighetsbolag, säger Karin Båtelson.

Karin Båtelson lyfter också fram vikten av att professionerna måste involveras när nya sjukhus byggs.

– Man behöver använda den kompetensen så att arkitektkontor och regionledningar inte bara drar iväg. Det är ju det som har hänt innan, att man glömt att bygga jourrum, mottagningsrum eller att man bygger för små rum. Det upprepas hela tiden och det är ett jättestort problem, men staten behöver inte äga husen för det. Det kan bli lika fel även om staten äger husen.

På frågan om hur den statliga styrningen av sjukvården ska öka i Sverige lyfter Karin Båtelson fram Danmark som ett exempel.

– Klon i det danska systemet är att det finns färre men större regioner, men de har inte beskattningsrätt. Där avtalar regioner och staten, med stor delaktighet av professionen, och bestämmer vilken sjukvård som ska ges och när den ska ges. Regionerna har lokalkännedomen och ansvaret och sedan sätter staten tumskruvar på så att det blir gjort.

Läs mer:

Utredning föreslår att staten ska äga sjukhusen

SKR: Stora risker med förslag om statligt ansvar för sjukhus