Region Dalarnas beslut att utreda om det är möjligt att neka ovaccinerad vårdpersonal anställning har vållat debatt i Vårdsverige. Sedan dess har Socialdemokraterna i Region Stockholm och i Stockholms stad sagt att man ska göra en liknande utredning.

I dagsläget kan inte regionerna kräva att personalen vaccinerar sig. Men de har möjlighet att omplacera personal utifrån särskilda skäl, enligt Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Läkartidningen har frågat landets alla regioner om de ställer några krav på att vårdpersonal ska vara vaccinerad i någon del av verksamheten, om sådana åtgärder planeras eller diskuteras, och om vårdpersonal omplacerats för att de inte varit vaccinerade. 19 regioner har svarat.

Det stora flertalet svarar nej på alla frågor, med viss reservation för att personal skulle kunna ha omplacerats utan regionledningen vetat om det. Exempel på regioner som svarat att det inte finns några krav är Region Jönköpings län, Norrbotten, Västra Götaland och Stockholm.

Jan Lundin, förhandlingschef i Region Skåne, säger att det i nuläget inte finns några krav, men att man följer kunskapsläget.

– Vår bedömning är att vi har en stor vaccinationsvilja bland våra medarbetare och att av dem som kan vaccinera sig, har i stort alla gjort det. Jag upplever inte att detta är en jättestor fråga.

I slutet av augusti låg vaccinationstäckningen bland vårdpersonal i landet i stort på 84 procent för dos ett, och 74 procent för dos två. Täckningen skiljer från region till region, men är i omkring 10 procentenheter större inom slutenvården och bland läkare (se faktaruta).

Carin Hedqvist, HR-direktör i Region Blekinge, konstaterar att arbetsgivare inte kan tvinga sina medarbetare att ta ett vaccin – något som bärs upp av grundlagen. Eventuella förändringar av en arbetstagares uppgifter kräver bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Ett par regioner svarar tydligt att det finns krav, om än begränsat till vissa verksamheter. Västmanland har en riktlinje som gör att verksamhetschefer tillsammans med smittskydd kan omplacera medarbetare som är ovaccinerade eller om man inte vet att de är vaccinerade, utifrån vissa patientgrupper.

Zilla Johnsson, HR-direktör. Foto: Per Groth

Östergötland svarar också att det finns krav. Det handlar om verksamheter med särskilt sköra patienter såsom vid organdonation och vård av prematura barn – samma krav som för vissa andra samhällsfarliga sjukdomar.

– Det här är inget nytt. Jag ser det utifrån ett generellt vaccinationsbehov; de vaccinationsprogram som funnits i Sverige sedan länge, vare sig vi pratar om mässling, TBC eller något annat, säger regionens HR-direktör Zilla Jonsson.

– Där har vi sedan flera år tillbaka ett arbete tillsammans med smittskydd kring vissa extra sköra patienter där vi behöver säkra att om man ska jobba där måste man också ha ett fullgott vaccinationsskydd.

Söker regionen nya medarbetare för verksamheter med särskilt sköra patienter, förs ett resonemang med kandidaten om vad som krävs för anställningen. Zilla Jonsson påtalar att regionen kan fråga den som söker, men egentligen inte kan kräva ett svar.

– Men om man väljer att inte svara, får vi göra en riskbedömning om vad det är för typ av arbetsuppgifter man ska ha och vad det får för konsekvenser, säger hon.

– Oftast är det inget problem. Medarbetarna vet om att det här är nödvändigt för att man ska kunna jobba. Annars gäller hygienregler och skyddsutrustning för de flesta, det är därför vi inte säger att det här är generellt krav.

I varken Östergötland eller Västmanland känner ledningen till att någon medarbetare har omplacerats.

Västernorrland är en av majoriteten regioner som svarat nej på frågan om det finns vaccinationskrav i någon verksamhet. Men regionens smittskyddsläkare Hans Boman skulle gärna se ett krav.

– Som smittskyddsläkare kan jag ju tycka att det vore bra om det fanns en möjlighet att kräva att de som arbetar patient- och vårdtagarnära inom både hälso- och sjukvården och kommunal omsorg är vaccinerade. Men samtidigt inser jag att det är många hinder på väg dit, säger Hans Boman.

Hur nödvändigt är det egentligen?

– Det finns säkert de som inte är vaccinerade. Men jag tycker att alla bör vara det om man ska jobba med sådana här saker, säger han men tillägger att det förmodligen inte är juridiskt möjligt att kräva.

Ulf Berg (M), regionråd i Dalarna. Foto: Region Dalarna

Region Dalarna har genom sitt personalutskott i regionstyrelsen beslutat att utreda om det går att säga nej till vårdpersonal som söker anställning om de inte är vaccinerade mot covid-19.

– I grunden handlar det om patientsäkerhet. Vi vill se till att vår personal är vaccinerad, sa Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande och ordförande i personalutskottet, till Läkartidningen i samband med beslutet i början på september.

Ett par regioner svarar på Läkartidningens enkät att de följer utvecklingen i Dalarna. »Diskussionen om krav på vårdpersonal framåt har kommit upp i samband med om det är möjligt att ställa krav vid rekrytering av vårdpersonal«, skriver Therese Deutsch, HR-chef vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Västmanland. Men hon tillägger att regionen troligen också själva kommer att titta på frågan.

Några regioner svarar att man följer riktlinjer från myndigheter samt arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och regioner. Men SKR uppger att det inte finns några myndighetsrekommendationer när det gäller att flytta personal som är ovaccinerad eller vilka krav man kan ställa vid nyrekryteringar.

Organisationen påpekar dock att det finns åtgärder som är rimliga i vissa situationer. Att flytta på personal som inte är vaccinerad ska dock enbart göras om det »finns särskilda skäl utifrån verksamheten«.

Nyligen gick föreningen Seniora läkare, en del av Läkarförbundet, ut och sa att covid-19 hanteras annorlunda jämfört med andra anmälningspliktiga och samhällsfarliga sjukdomar. Föreningen tycker att det är rimligt med någon form av vaccinkrav i vissa verksamheter.

Läkarförbundet har officiellt inte tagit ställning i frågan än. Men ämnet har diskuterats vid förbundets senaste styrelsemöte.

Två regioner har inte svarat på Läkartidningens enkät – Örebro län och Halland.

 

 

Läs även:

Liberalerna på riksplan tar avstånd från Starbrinks förslag

L i Stockholm: Ovaccinerad personal måste kunna sparkas

Seniora läkare: Arbetsgivare borde kunna kräva vaccination

Smer: Vårdpersonal har en moralisk skyldighet att ta vaccin

Dalarna utreder möjlighet att inte anställa ovaccinerad personal

Läkare mest vaccinerade

I slutet av augusti låg vaccinationstäckningen bland vårdpersonal i allmänhet på 84 procent för dos ett, och 74 procent för dos två. I befolkningen i stort var motsvarande siffror 77 respektive 58 procent.

Bland läkare hade 95 procent fått en dos och 91 procent var färdigvaccinerade, vilket är marginellt högre än bland sjuksköterskor.

Vaccinationstäckningen är också högre i slutenvården än inom andra områden. I slutet av augusti hade 92 procent av personalen fått dos ett och 85 procent hade fått dos två. På särskilda boenden var motsvarande siffror 82 och 73 procent, och bland hemtjänstpersonal 76 och 63 procent.

Det finns vissa regionala skillnader. I slutenvården i Stockholm hade 80 procent fått två doser vaccin, medan motsvarande siffra var 89 procent i Kalmar län. I hemtjänsten var skillnaderna större. Där var 77 procent färdigvaccinerade i Värmland, medan 53 procent hade fått två doser i Stockholm.