Det var i juni 2019 som förlossningen i Karlskoga stängde efter att verksamhetschefen bedömt att det inte gick garantera patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn. En nyckelfråga var brist på personal med rätt specialistkompetens.

Att rekrytera exempelvis läkare med neonatologi som grenspecialitet är mycket svårt i landet i stort. Och att utbilda tillräckligt många skulle ta flera år. Därför beslutade politikerna, som hade ambitionen att ha kvar en förlossning vid Karlskoga lasarett, att verksamheten skulle upphandlas och drivas av en privat aktör.

Men i augusti i år stod det klart att ingen ville ta sig an uppdraget. Det enda återstående alternativet var då att driva verksamheten i regionens regi. Och i planen för detta, som Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas Claesson presenterade för politikerna på onsdagen, står att förlossningen kan öppna igen först år 2029.

– Vi konstaterar att vi behöver förstärka en rad förmågor och kapaciteter i Karlskoga. Men det viktigaste är kanske att vi behöver förstärka den neonatala kapaciteten i hela regionen, säger han till Läkartidningen.

Karlskoga lasarett kommer behöva ett team tillgängligt dygnet runt veckans alla dagar med kompetens för stabilisering och akut vård av sjuka nyfödda. Och i regionen måste det finnas en neonatal transportorganisation så även de svårast akut sjuka nyfödda barnen kan transporteras patientsäkert till Örebro.

– Då innebär det en förstärkning med neonatologer så vi kan bemanna ett sjukvårdstransportteam. Och för att förstärka den totala neonatala kapaciteten kommer det behövas sjuksköterskor som jobbar med neovård. Det är de avgörande kompetenserna som vi saknar.

Man behöver bland annat inrätta en sjukhusbunden barnläkarjourlinje, en gynekologjourlinje, och förstärka bemanningen med barnmorskor och sjuksköterskor för assistans av barnläkare vid vård av akut sjuka nyfödda. Man behöver också inrätta telemedicinsk bedömning av neonatolog distans. För transportförmågan behövs en bakjourslinje anestesi/IVA vid Universitetssjukhuset Örebro. 

Är rekryteringen av läkare med rätt kompetens avgörande för tidsplanen?

– Ja, det får man nog säga. Det är den kompetens vi bedömer är absolut svårast och tar längst tid att få på plats. Det är mycket den som styr tidsangivelsen, säger Jonas Claesson.

Redan i dag är det brist på neonatologer i regionen. Det bedöms att åtta behövs på Universitetssjukhuset i Örebro – man har fyra.

Fyra läkare är i utbildning och ska bli klara 2024–2025. Därefter ska fler utbildas.

– Vi kan utbilda som mest fyra personer i stöten. Det betyder att nästa gäng kan börja 2024–2025. Då räknar vi med att vi har åtta utbildade neonatologer till 2029, säger Jonas Claesson.

Han säger att det ger regionen gott om tid att förstärka internutbildningen och vidareutbilda exempelvis barnmorskor och barnsjuksköterskor med neonatal kompetens.

Finns det något mer regionen kan göra?

– Som en del i planen ska vi inventera vad det är som gör det attraktivt att jobba i Region Örebro län för de olika personalkategorierna, och vad vi i så fall kan göra för att öka den attraktiviteten.

Sedan gäller det också att behålla de som utbildas.

– Det är en svårighet generellt när det gäller kompetensförsörjning; att det är en sak att utbilda – och en annan att behålla. En nyckelkomponent är att förstå varför man trivs på jobbet i Örebro län.

Planen är indelad i tre steg. I det första steget finns exempelvis att ta fram en utbildningsplan inom neonatologi för att utnyttja ST-läkarna maximalt och upphandla neonatologisk hyrläkarkompetens.

Arbetet gör också att regionen gradvis bygger upp sin neonatologiska kapacitet.

– Vi kommer i samband med att vi gör det här arbetet, behöva bygga en ny neonatalintensivvårdsavdelning. Den vi har nu är inte funktionell; de är inhysta i gamla och dåligt funktionella lokaler. Så det sker ju förändringar för att hantera de barn vi har i dag och för att få en modern och bra neonatalvård, säger Jonas Claesson.

 

Läs även:

Inga anbud på förlossningen i Karlskoga – måste drivas i egen regi

Förlossningen i Karlskoga klar att upphandlas

Kommuner vill bli delägare i Karlskoga lasarett

Ytterligare ett steg mot privat förlossning i Karlskoga

Politikerna vill upphandla förlossningen i Karlskoga

Läkarföreningen: »Ett rimligt beslut att lägga ner«

Förlossningen i Karlskoga: »Inte sannolikt att vi kan öppna i år«

Politiker: Förlossningen i Karlskoga ska öppna igen

Hallengren kallar till möte om förlossningsvården

Läkare i Örebro: »Vi klarar inte två jourlinjer på kvinnokliniken«