Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) ska sammanställa faktorer som kan bidra till att främja arbetsrelaterad hälsa bland hälso- och sjukvårdspersonal. På så sätt ska arbetsmiljörisker minimeras eller helt undanröjas, uppger regeringen i ett pressmeddelande.

– Arbetssituationen för anställda inom hälso- och sjukvården behöver bli bättre och det är angeläget att på både nationell och lokal nivå verka för en god arbetsmiljö, minskad personalomsättning och lägre sjukfrånvaro, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Hon påpekar att det är ett led i arbetet med att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen.

Mynak ska sedan sprida den sammanställda kunskapen så att den kan ge stöd till exempelvis arbetsgivare, chefer och skyddsombud. Särskild tyngd ska läggas på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och de yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdssektorn som löper störst risk för arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

I uppdraget ska Mynak samverka med Folkhälsomyndigheten, men även med arbetsmarknadens parter, kommuner, regioner och berörda professionsföreningar. Kunskap ska hämtas bland annat från Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Socialstyrelsen.

Uppdraget ska delredovisas 1 december nästa år och slutredovisas 1 december 2023.