Läkarens legitimation har varit ifrågasatt tidigare. Han har förlorat sin danska primärlegitimation, vilket också ledde till att han förlorade sin svenska 2016. Efter en ändring i patientsäkerhetslagen överklagade han beslutet, och 2019 gav Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) mannen rätt och han fick behålla legitimationen.

Nu är dock bedömningen en annan. HSAN har gjort en samlad bedömning av flera patientfall som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) granskat.

Ivo har pekat på totalt elva fall där patienter hade behandlats med ozon, varefter en patient blivit sjuk och sängliggande. Myndigheten menar att läkaren agerat oskickligt och i flera fall inte gjort tillräckligt undersökningar eller tagit ställning till diagnos.

Läkaren påpekade att han behandlat flera patienter på det viset både i Sverige och utomlands, och att det är en vanlig metod i Europa. Han såg också vetenskapligt stöd för att metoden kan fungera för kronisk trötthet, borrelia, ledvärk med mera, samt att ozonet kan administreras exempelvis intravenöst, rektalt eller vaginalt.

Ivo tar också upp ett fall där en kraftigt avmagrad patient kommit till sjukhus med ambulans. Patienten hade behandlats av läkaren för neuroborrelios. Behandlingen gick ut på patienten skulle vara i stillhet och få ozon och antabus. Men patienten träffade aldrig läkaren personligen. Ivo menar läkaren varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning eftersom han inlett en behandling utan stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet.

I maj 2020 skickade Ivo en annan skrivelse till ansvarsnämnden. Där berättade tillsynsmyndigheten att läkaren i ett klipp på Youtube uppgett att det fanns läkemedel och behandling mot covid-19, i form av antibiotika och hydroxiklorokin. Ivo ansåg att läkarens uttalanden inte stod i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och att de »inte var förenliga med hans legitimation som läkare«. Månaden innan hade Läkemedelsverket klargjort att behandling med hydroxiklorokin endast borde ske i kliniska studier och inget annat.

HSAN:s beslut bygger dock huvudsakligen på ozonbehandlingen. Ansvarsnämnden konstaterar att läkarens journalföring »genomgående är undermålig« och saknar uppgifter om klara indikationer för behandling, diagnoser, status med mera. HSAN menar också att läkaren underlåtit att utreda patienterna vidare, trots att flera av dem haft allvarliga symtom. Han har därför utsatt dem för risken att inte få en korrekt diagnos eller lämplig undersökning. Han utsatte också patienten med neuroborrelios för livsfara, skriver HSAN i sitt beslut.

HSAN:s helhetsbedömning är att läkaren varit både grovt oskicklig i sin yrkesutövning och visat sig olämplig att utöva yrket. Därför återkallas nu hans legitimation.

Läs även:

HSAN låter kritiserad läkare få behålla sin svenska legitimation

Ivo: Återkalla legitimationen för kritiserad läkare

Kritiserad läkare kan få tillbaka svensk legitimation

Masserande läkare mister leg