Läkarförbundet har som uttalat mål att öka antalet läkare som blir chefer. Andelen chefer i vården som har läkarbakgrund har minskat under en lång rad år. Efter en motion på Läkarförbundets fullmäktigemöte 2020 bestämdes det att Läkarförbundet ska verka för att ledarskaps-ST ska finnas i alla regioner.

På konferensen Framtidens specialistläkare lanserade förbundet en nationell modell för ledarskaps-ST, som man hoppas ska bidra till att fler regioner inför särskilda program för unga läkare som är intresserade av ledarskap.

Enligt en kartläggning som Läkarförbundet gjorde under 2020 erbjöds det bara av 3 av 21 regioner (Blekinge, Västerbotten och Östergötland). En del regioner har haft ledarskaps-ST tidigare, men har av olika skäl slutat med det. Samtidigt visade kartläggningen att det är ett bra sätt att lyfta fram och fånga upp unga läkare som är intresserade av att bli ledare i framtiden. Många regioner uppgav även att de var intresserade av att starta ett ledarskapsprogram för ST-läkare.

– Vi hoppas att det här ska inspirera regionerna att inrätta ledarskaps-ST. Vi tror att man behöver locka läkare att bli ledare tidigt i karriären och har sett att det här är ett bra sätt, sa Madeleine Liljegren, ordförande Sveriges yngre läkares förening och Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd (UFO), på konferensen.

Hon är själv ST-läkare och bekymrad över att så många unga kolleger tappar intresset för chefs- och ledarskapsfrågor ju längre fram i karriären de kommer.

Den nationella modellen har tagits fram med hjälp av en referensgrupp bestående av förtroendevalda, studierektorer och läkarchefer. Den ger förslag på hur ett ledarskaps-ST-kontrakt ska utformas samt vilka arbeten, kurser och praktiker som ska ingå under programtiden.

Läkarförbundet anser att normtiden ska vara 12 månader utöver den vanliga ST-tiden, att tjänsten ska finansieras med centrala medel, att ST-läkaren ska ha en personlig mentor som inte är huvudhandledare eller verksamhetschef och ett tydligt utbildningsprogram. En annan viktig punkt är att ST-läkaren ska få specialistläkarlön efter fem år – det vill säga när hen egentligen skulle vara klar med sin ST.

2017 lät förbundet göra en forskningsgenomgång som visade att sjukhusvårdens resultat påverkas positivt av att läkare finns på chefspositioner.