Med hjälp av patienter, anhöriga och vårdpersonal har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen identifierat och prioriterat de största kunskapsluckorna. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag, som går ut på att stärka det nationella utvecklingsarbetet och ge kunskapsstöd till BUP-verksamheter som bedriver heldygnsvård.

Resultatet visar att det finns stora och grundläggande kunskapsluckor och rapporten pekar ut utvecklingsområden. Det behövs bland annat mer kunskap om behandling och bemötande vid olika diagnoser, problematik och samsjuklighet som förekommer inom BUP heldygnsvård. Det kan handla om exempelvis ätstörningar, självskadebeteende och autism. Hur vården är organiserad, vad den innehåller, vilken formell utbildning och kompetens personalen bör ha samt hur samverkan sker med andra aktörer både inom och utanför sjukvården hamnar också högt upp på prio-listan.

– Det är ett komplext område där det är svårt att skapa struktur och tydlighet. Jag hoppas att rapporten läses av de som är ansvariga för heldygnsvården ute i regionerna, säger Susanne Buchmayer, specialist i barn- och ungdomspsykiatri som suttit med i projektgruppen som sakkunnig, i ett pressmeddelande.

En annan tanke är att listan på områden där mer kunskap behövs kan användas av forskare och forskningsfinansiärer som letar efter relevanta forskningsprojekt. Exempel på områden där det behövs ny forskning och kunskapssammanställningar är effekten av olika behandlingar, effekten av tvångsåtgärder samt hur patienter och anhöriga upplever vården.

Läs hela rapporten här.

Mest flickor som vårdas inom BUP heldygnsvård

BUP heldygnsvård är en avancerad och komplex vård vilken riktas till barn och unga med allvarliga psykiatriska tillstånd. I Sverige vårdas ungefär 2 500 barn inom BUP heldygnsvård varje år. Mer än hälften är flickor. Majoriteten är i tonåren men även yngre barn vårdas inneliggande på BUP.

De flesta vårdas frivilligt efter akuta händelser enstaka nätter. Men en del vårdas under längre tid, i vissa fall upp till flera månader. Ibland även mot barnets vilja, så kallad tvångsvård med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Under år 2019 vårdades 342 barn i Sverige med stöd av LPT inom BUP heldygnsvård.

Totalt finns i landet 148 vårdplatser inom BUP heldygnsvård.