Regeringen vill ta reda om det går att hitta bra rehabiliteringsmetoder för läkare och sjuksköterskor inom akutsjukvård och intensivvård som är sjukskrivna för psykiatriska diagnoser, till exempel utmattningssyndrom.

Därför har regeringen nu gett Karolinska institutet (KI) i uppdrag att genomföra en pilotstudie. Piloten ska bygga på en metod med rehabilitering i internatform som tidigare prövats i en studie med sjukskrivna lärare som KI och föreningen Svenska Re genomfört.

Lärarna som ingick i behandlingsgruppen vistades i tre veckor på en rehabiliteringsanläggning på Kanarieöarna. Där fick de en behandling med regelbunden fysisk träning och med tillgång till psykolog, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut samt tillgång till läkare vid behov.

Behandlingen innefattade föreläsningar, individuella psykologsamtal, kollegiala gruppsamtal och fysisk träning. Fokus låg på lärarnas arbetssituation och samtalen var lösningsorienterade och utgick från deltagarnas arbetserfarenheter.

Enligt den treårsuppföljning som gjorts av studien är resultaten goda.

– Efter tre år är 71,9 procent bland kontrollerna i arbete, och i behandlingsgruppen är det 81,5 procent, säger Åke Nygren, professor emeritus vid Karolinska institutet och den som ledde lärarprojektet, till Läkartidningen

Uppföljningen visar också goda resultat när det gäller regelbunden träning.

– Alla studier visar att träna regelbundet är väldigt bra för utmattning. Det här följde jag också upp efter tre år. Bland mina patienter var det 65 procent som hade regelbunden träning. Bland kontrollerna var det nästan ingen, säger Åke Nygren.

Läkartidningen har tidigare rapporterat att regeringskansliet visat intresse för ett liknande rehabiliteringsupplägg för vårdpersonal, och med treårsuppföljningen i ryggen får alltså KI nu i uppdrag av regeringen att genomföra en pilot för just läkare och sjuksköterskor.

– Det är fantastiskt, säger Åke Nygren som också ska leda pilotprojektet för vårdpersonalen.

Första steget är att samla en mindre grupp läkare för att ta reda på vilka professionsspecifika problem de upplever i arbetsvardagen och vilka lösningar som finns.

Därefter ska Åke Nygren lägga upp en studie med kontrollgrupp liknande som gjordes för lärarna, men med skillnaden att internaten kommer att genomföras i Sverige i stället för på Kanarieöarna.

– Trettio stycken vill jag börja med. Om det fungerar kommer jag vilja göra en större med 100 i varje grupp eller något sådant, säger Åke Nygren.

Pilotprojektet ska slutredovisas till regeringen senast den 30 januari 2023.

Läs mer:

Forskare hoppas på ny rehabmodell för utmattad vårdpersonal