I november förra året la regeringen fram en proposition om nya regler för organdonation. Syftet är att förbättra förutsättningarna för en välfungerande donations- och transplantationsverksamhet samt att öka antalet organdonationer.

Bland annat föreslogs att det så kallade anhörigvetot ska slopas. Propositionen innehöll också förslag om att medicinska insatser före döden, så kallad organbevarande behandling, ska få ges till en möjlig donator.

Sådan behandling ska dock endast få ges om den inte kan vänta till efter döden, inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada samt inte hindrar insatser för den möjliga donatorns skull.

Men i april i år drog regeringen tillbaka propositionen. Anledningen var att det kom synpunkter gällande frågan om intubation i organbevarande behandling.

Det gällde särskilt delen som berör frågan om intubering och respiratorvård när sådana åtgärder sätts in enbart i organbevarande syfte. Nu har regeringen återkommit med en justerad version av propositionen med ändrade skrivningar kring den frågan.

I det nya utkastet tydliggörs att bedömningen är att intubering och respiratorvård som initieras enbart i organbevarande syfte i regel inte kan bedömas medföra mer än ringa skada.

Det handlar dock inte om några förändringar i den föreslagna lagtexten jämfört med den ursprungliga propositionen.

Det nya utkastet till lagrådsremiss finns att ta del av på regeringens webbplats.

Lagändringarna föreslås träda i kraft  den 1 juli 2022.

Läs mer:

Regeringen drar tillbaka lagförslag om organdonation

Frågetecken finns kring donation efter cirkulationsstillestånd

Regeringen lägger fram förslag för fler organdonationer

Lagrådet vill se ändringar i lagförslag om organdonationer