IMY, som tidigare hette Datainspektionen, beslutade i slutet av förra året att till största delen avslå Region Östergötlands ansökningar om tillstånd för kamerabevakning. Ansökningarna gällde områden utanför Universitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Motala och Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Däremot fick regionen ha viss kamerabevakning vid entrén till akuten i Linköping och entrén till akuten och psykiatriska kliniken i Norrköping.

Men Region Östergötland ville ha kameror på fler ställen, till exempel vid huvudentréer. Därför överklagade regionen beslutet till förvaltningsrätten.

Regionen har framhållit att syftet med kamerorna var att öka tryggheten för dem som befinner sig på platserna, och för att »upprätthålla hälso- och sjukvården i såväl vardagen som i kris«. Man påpekar att sjukhusen betraktas som samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt att personal och sjukhus kan utsättas för hot, sabotage och terrorangrepp.

På mindre än två år har exempelvis polisen upprättat händelserapporter för 780 händelser vid sjukhuset i Linköping, 1 106 utanför Vrinnevi, och 204 i Motala. De flesta ska ha rapporterats av väktare eller prioriterats högt av polisen, vilket regionen menar talar för en hög allvarlighetsgrad.

Förvaltningsrättens beslut kokar ner till en fråga om bevakningsintresset kontra integritetsintresset, och rätten menar att man måste ta individuell ställning till varje plats regionen vill förse med kameror.

Domstolen bedömer, liksom Region Östergötland, att det finns problem med brottslighet i områdena. Men rätten anser inte att det finns tillräcklig risk för människors liv, hälsa, trygghet eller egendom för att använda kameror. Detsamma gäller argumenten att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet, eller för att förebygga eller utreda olyckor.

Däremot anser förvaltningsdomstolen att sjukhusen som samhällsviktiga funktioner berättigar viss bevakning. Därför ger rätten Östergötland möjlighet att använda kameror – i viss utsträckning.

Region Östergötland hade helst velat kunna spela in kamerabilderna. Det får man inte. Däremot får regionen ha händelseaktiverad kamerabevakning i realtid dygnet runt på flera områden. Det gäller exempelvis norra och södra entrén i Linköping, entré och akutmottagning i Motala, och huvudentré och personalingång i Norrköping. Kamerorna får användas i händelse som kräver särskild sjukvårdsledning, pågående eller befarad hot- och våldssituation, eller vid akutlåsning av sjukhus.

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten.

 

Läs även:

Sjukhus i Stockholm ansöker om 200 kameror

Livvakt: Öppenheten i vården en utmaning för säkerheten

Region Uppsala: »Vi tar oron för hot och våld på största allvar«