I dag, onsdag, överlämnar utredaren Sofia Wallström utredningen om framtidens sjukhusinvesteringar.

Bland annat föreslås en ny lag om riksintressen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Dessa riksintressen ska beaktas när regioner och kommuner fattar beslut som kan påverka vårdinfrastrukturen.

För att ytterligare stärka det nationella perspektivet förslås dessutom att ett staten genom ett statligt fastighetsbolag ska ta över ägandet av sjukhus och andra vårdlokaler.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) är kritiskt och menar att förslagen skulle flytta besluten från regionerna till statliga myndigheter utan positiva effekter.

– Det finns betydande risker med förslaget om att det ska införas en lag om riksintressen inom vårdinfrastrukturen och att de ska beaktas vid beslut om vårdinfrastrukturen. Vi ifrågasätter också nyttan av att etablera ett statligt fastighetsbolag för vårdinfrastrukturfrågor. Mer resurser kan komma att läggas på statlig administration och myndighetstillsyn och mindre resurser kan därmed gå till den direkta vården, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen föreslås få ansvar att ta fram underlag för vilka riksintressen som ska beaktas och att det enligt förslaget också ska till en tillsynsmyndighet. Enligt SKR ska de utökade uppdragen för de statliga myndigheterna finansieras med delar av de statsbidrag som i dag går till kommunsektorn. Därmed finns det enligt SKR en risk för att förslagen går ut över resurserna till vården.

När det gäller förslaget om ett statligt fastighetsbolag menar SKR att ett sådant bolag inte kommer att ha samma incitament som regionerna att effektivisera investeringar och att använda ytor för verksamheten på ett effektivt sätt.

Dessutom pekar SKR på att ett statligt fastighetsbolag inte kommer att besitta den regionala och lokala kunskapen som är en stor fördel när man ska besluta om den här typen av investeringar.