Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har gjort ett särskilt uttalande när det gäller vaccination mot covid-19 av vård- och omsorgspersonal.

Bakgrunden är att Smer menar att den pågående samhällsdebatten när det gäller vaccination av vårdpersonal har fokuserat på juridiska aspekter av frågan, men med uttalandet vill Smer lyfta fram den etiska dimensionen.

Rådet anser att anställda med patient- eller brukarkontakt i hälso- och sjukvården och i omsorgen har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19.

Smer skriver att patientens/brukarens intressen av att smittorisken minimeras väger tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte.

Enligt Smer har den som arbetar med patienter en moralisk skyldighet att värna patientens hälsorelaterade intressen och att agera på ett sådant sätt att risken för patienten att bli smittad av en anställd minimeras.

Det handlar till exempel om att personal ska stanna hemma vid symtom och följa rekommendationer och föreskrifter. Det innebär också en moralisk skyldighet för anställda som saknar kontraindikation att låta vaccinera sig vid risk för smitta som kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser för patienten, menar Smer.

Rådet pekar samtidigt på att vaccination av personal inte minskar arbetsgivarens skyldighet att minimera smittorisker genom att exempelvis tillhandahålla lokaler och skyddsutrustning, införa lämpliga arbetsrutiner samt organisera arbetet på ett smittsäkert sätt.

När det gäller de juridiska aspekterna konstaterar Smer att arbetsgivare inte har rätt att tvinga personal till vaccination. Däremot har arbetsgivare en möjlighet att omplacera en anställd om det finns särskilda skäl utifrån verksamheten.

Ta del av uttalandet här.

Läs också:

Dalarna utreder möjlighet att inte anställa ovaccinerad personal