Den verksamhetsförlagda utbildningen inom vårdyrkena står mycket högt på Matilda Ernkrans agenda. En anledning är att pandemin har medfört ett ökat intresse för många av vårdens utbildningar – i synnerhet sjuksköterskeutbildningar.

– Det är något vi måste ta om hand. Vi måste öka hur många som utbildas inom vårdutbildningarna, sa hon på Nationella vårdkompetensrådets konferens den 24 september.

Men den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en bromskloss, enligt ministern.

– Vi har sett till att det går att ta emot fler studenter på våra lärosäten. Men utmaningen som vi brottas med nu, och brottades med även innan pandemin, är tillgången till verksamhetsförlagd utbildning. Det säger alla lärosätena runt om i landet, sa Matilda Ernkrans.

I regeringens budgetproproposition finns en ökad ersättning för VFU för sjuksköterskor med. Även för läkarstudenter behövs fler VFU-platser, dels på grund av läkarutbildningens kraftiga utbyggnad, dels i och med den nya läkarutbildningen som infördes i år. Den nya legitimationsgrundande utbildningen är en termin längre och innehåller fler och längre VFU-perioder.

Nationella vårdkompetensrådets ordförande Ann-Marie Wennberg Larkö lovade att rådet kommer med en »VFU-kokbok« senare i höst, som ska innehålla konkreta råd.

Pandemin har försvårat förutsättningarna för VFU, konstaterade Anders Söderholm, ledamot i Vårdkompetensrådet och generaldirektör för Universitetkanslerämbetet (UKÄ). UKÄ har i uppdrag att ta reda på hur den verksamhetsförlagda utbildningen har fungerat inom sjuksköterske- och läkarprogrammet under covid-19-pandemin. Redovisningen kommer att presenteras senare i höst. Men enligt Anders Söderholm har det överlag gått bra.

– Det korta svaret är att det har gått att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen med olika typer av anpassningar. Förutom studenter som själva befinner sig i riskzon finns ingen VFU-skuld kvar i de utbildningar som vi har tittat närmare på, sa han på konferensen.

Det har gjorts en mängd anpassningar och olika insatser för att kunna genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen. Både regionerna, kommunerna och lärosätena uppger att det har varit en prioriterad fråga. Enligt UKÄ har även användandet av digitala hjälpmedel och övningar med simulerade patientmöten på kliniska träningscentra ökat.

Regeringen vill även att UKÄ ska göra en nationell samordning av VFU-platserna. Förslaget finns med i regeringens färska budgetproposition, som först måste godkännas av riksdagen.

– Man har slagit i taket när det gäller VFU. Rådet ska titta på hur man kan öka samordningen på regional nivå, sa Anders Söderholm apropå det föreslagna uppdraget.

Annika Wernerson, vicerektor för utbildning vid Karolinska institutet, pekade ut bra och nära samverkan mellan regioner, kommuner och lärosäten som en grundförutsättning för att få en bra VFU. Hon betonade även att cheferna spelar en avgörande roll.

– Utbildningen måste integreras i vårduppdraget och studenterna ska ses som våra kommande medarbetare.

Bristen på handledare och tid till handledning beskrivs som en svårighet.

– Chefer måste medverka till att de som vill gå handledarutbildning får möjligheter till det, och även att man får tid till att handleda. I en pressad vårdsituation kan det få stryka på foten men man måste se det som helt nödvändigt för att klara kompetensförsörjningen, sa Annika Wernerson.

Hon fick medhåll från Jan-Erik Karlsson, vicedekan med särskilt ansvar för verksamhetsintegrerat lärande vid medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

– Även i en pressad situation på exempelvis akuten kan man förklara och handleda efteråt. Är det ett akut läge förstår studenterna att de inte ska fråga just då utan vänta en stund.

Han ser en förbättringspotential när det gäller handledarutbildningar.

– Vi behöver skapa en grund så att alla vet vad är det för studenter som kommer ut och vad det är för lärandemål.

Annika Wernerson vill se att det blir meriterande att vara handledare, och att det ska ge utslag i lönekuvertet.

– Det ska vara en del som man ska göra bra och borde vara något som genomsyrar vården generellt – alla vi i vården bidrar till lärandemiljön för studenterna.

Hon berömde Vårdkompetensrådets initiativ att komma med en VFU-kokbok. Samtidigt tror hon inte att det fungerar med samma lösning för alla.

– Det behövs flera olika recept som passar de regionala förutsättningarna, sa hon.