I våras beslutade sjukhusstyrelsen i Region Uppsala att utreda om viss bassjukvård skulle kunna flyttas ut från Akademiska sjukhuset och i stället bedrivas av Lasarettet i Enköping, andra regioner inom Sjukvårdsregion Mellansverige, primärvården, eller av privata vårdgivare.

Med bassjukvård menas vårdåtgärder som är vanligt förekommande, men som är relativt sett mindre komplicerade.

Bakgrunden är sjukhusets problem med ekonomi och tillgänglighet. Regionen pekar på att bassjukvård är viktigt för att kunna fullgöra sina uppdrag, inte minst utbildningsuppdraget, men tanken är att utreda om viss bassjukvård kan bedrivas mer effektivt utanför Akademiska. Förhoppningen är att det skulle kunna frigöra kapacitet för den högspecialiserade vården, förbättra tillgängligheten och sänka kostnaderna för vården.

I dag, måndag, tar sjukhusstyrelsen beslut om nästa steg i det här arbetet. Det handlar om en fördjupad utredning kring möjligheterna att flytta ut öppenvård inom ögon-, öron, och hudsjukdomar.

Dessutom ska man påbörja en utredning av utflyttning av kirurgi och ortopedi inom slutenvården.

Anna-Karin Agvald, ordförande för Upplands allmänna läkarförening, är orolig för att en eventuell flytt av bassjukvård till andra vårdgivare kan få negativa konsekvenser för sjukhuset.

– Det är inte så att det står en massa personal utanför sjukhuset som väntar på att få jobb, utan den personalen kommer ju mest sannolikt tas från sjukhuset, säger hon.

När det gäller frågan om att flytta vård till privata aktörer konstaterar Anna-Karin Agvald att regionen sedan tidigare köpt viss vård av privata vårdgivare för att hantera den uppskjutna vården som pandemin fört med sig.

– Det kan i och för sig vara bra för våra medlemmar att kunna välja jobb på kontorstid 8–17 och högre lön, men för sjukhusets del blir det liksom utarmat. Om man ska fortsätta vara ett universitetssjukhus och bedriva utbildning så måste man ju ha kvar den basala sjukvården också. Annars har man ju inget att lära sig av.

Hon tror inte heller att en eventuell utflytt av bassjukvård kommer att bli någon besparing.

– Vi står ju kvar med samma lokaler och i alla fall initialt med samma personal. Många av kostnaderna är desamma. Det enda som kommer att hända är att vi gör färre ingrepp men till en högre kostnad per ingrepp, vilket gör att det blir ännu svårare att sälja den vården till någon annan.

Anna-Karin Agvald tror dock att det finns poänger med det att flytta vård viss vård från Akademiska till primärvården. Det kan exempelvis handla om vissa typer av kontroller som i dag genomförs på sjukhuset.

– Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan jag tycka att vi behöver flytta viss sjukhusvård till primärvården, men då måste resurserna komma med! Det är väl det som inte riktigt hänt tidigare. Man måste verkligen säkerställa att resurserna flyttar med tillsammans med uppdragen. Men det är svårt för samtidigt har vi 25 procent vakanser bland distriktsläkare i Region Uppsala.

Det nu beslutade utredningsuppdraget ska återrapporteras till sjukhusstyrelsen i februari nästa år.

Läs mer:

Akademiska utreder om vård ska flyttas ut till privata aktörer