Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund

Förra året lämnade Anna Nergårdh över huvudbetänkandet i utredningen »God och nära vård«. I utredningen föreslås att dagens system med läkare och fysioterapeuter på nationella taxan ska försvinna.

Läkarförbundet var kritisk till förslaget, men i våras tog förbundet tillsammans Fysioterapeuterna och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) fram ett eget gemensamt förslag som ska ersätta nationella taxan.

Förslaget bygger på ett av de två alternativ som lades fram av Anna Nergårdh i den statliga utredningen. Det utredningsalternativet innebär att dagens system vidareutvecklas till ett kompletterande nationellt system som ska skapa förutsättningar för mindre vårdetableringar i glesbygd med staten som medfinansiär.

Det gemensamma förslaget som Läkarförbundet ställde sig bakom i våras innebär att detta vidareutvecklade system inte bara ska kunna användas i glesbygd.

– Den stora skillnaden i vårt förslag är att man ska kunna använda det i hela landet, inte bara i glesbygd. Men man skulle kunna behålla en 50-procentig statlig finansiering i glesbygd, sa Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgrens Stale till Läkartidningen i maj.

En annan skillnad gentemot utredningens förslag är att specialister i allmänmedicin också ska kunna ansluta sig till systemet och få möjlighet bedriva småskalig verksamhet.

Tanken är att de läkare och fysioterapeuter som i dag verkar enligt den nationella taxan ska ingå som en integrerad del av hälso- och sjukvårdssystemet.

Men om förslaget ska genomföras krävs ny lagstiftning. Därför skickade Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR i maj i år en hemställan till regeringen om fortsatta samtal.

Men trots påtryckningar regeringen inte återkommit med något svar. I en gemensam debattartikel i Dagens Medicin kräver nu organisationerna att regeringen skyndsamt ger återkoppling på reformförslaget.

I artikeln konstateras att omställningen till en nära vård nu genomförs på bred front och att en del i den nära vården är den hälso- och sjukvård som utförs av cirka 700 läkare och 1 400 fysioterapeuter på nationella taxan.

»Omställningen till en nära vård och glesbygdens utmaningar kan inte vänta och vi menar därför att regeringen skyndsamt måste tillvarata den kompetens och mångåriga erfarenhet av småskaligt företagande inom hälso- och sjukvården som vi tillsammans besitter. Möjligheterna att hitta en hållbar och patientfokuserad modell ökar kraftigt om vi alla tillsammans med staten drar åt samma håll«, skriver organisationerna.

Läs mer:

Läkarförbundet och SKR vill ha nytt system för nationella taxan

Stensmyren: Nergårdhs förslag inte bättre än nationella taxan