Eva Nordin-Olson, distriktsläkare och verksamhetschef på vårdcentralen i Mora. Foto: Privat

I slutet av september kom nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att även barn i åldrarna 12–15 år ska erbjudas vaccin mot covid-19. Från mitten av oktober kan barnen i Mora få sin första dos, men redan nu är i princip alla detaljer runt vaccineringen lösta.

Eva Nordin-Olson, distriktsläkare och verksamhetschef på vårdcentralen i Mora, jobbar också som skolläkare sedan många år tillbaka. Det faktum att hon står med ena foten i kommunen och den andra i primärvården har säkerligen bidragit till att processen flutit på så smidigt, tror Eva Nordin-Olson.

– Men vi har länge haft en väldigt bra samverksansstruktur kring barn och ungas hälsa. Vi har forum där vi lätt kan lyfta saker och vi känner varandra.

Redan i juni när det började pratas om att 16–17-åringar kunde bli aktuella för vaccination blev Eva Nordin-Olson kontaktad av skolsköterskan som ville ta fram en plan. Vaccineringen av gymnasieungdomarna löpte på smidigt och därför tänkte man på liknande vis när det stod klart att även yngre barn skulle vaccineras. En liten styrgrupp bildades för att se över de praktiska rutinerna och man tog fram ett erbjudande med svarskuvert som skickades ut via skolans administrativa personal. Det rådde inte heller någon tvekan om var sprutorna skulle ges eller vilka som skulle stå för sticken. Medan exempelvis Region Västmanland och Region Uppsala erbjuder unga vaccination på mottagningar och i särskilda vaccinationslokaler har Mora och Region Dalarna valt en annan väg.

– Alla vet att det är absolut bäst om vi kan vaccinera barn på skolorna och vilka gör det bäst om inte skolsköterskorna?

Sjuksköterskor från vårdcentralen, främst från barnhälsovården, ingår också i vaccinationsteamen.

Näst på tur står det tidsödande arbetet med att samla in alla hälsodeklarationer. Därefter ska blanketterna sorteras och sedan ordinerar läkare eller sjuksköterskor från primärvården utifrån det underlag som kommit in. Den 18 oktober slås portarna till skolornas idrottshallar upp och eleverna lotsas dit klassvis, med logistisk hjälp från skolpersonalen.

Inte heller kostnadsfrågan har vållat något huvudbry.

– Kommunen bidrog med att sälja viss skolskötersketid till regionen när vi skulle vaccinera många äldre i hemmet i början av året. Då använde vi oss av tjänsteköp och det gör vi nu också.

För att få till ett sömlöst samarbete får man inte jobba för mycket i stuprör, menar Eva Nordin-Olson.

– Vi har inte tittat så mycket på exakta gränser mellan kommun och region utan tänker snarare att vi har ett gemensamt ansvar med gemensamma resurser, så då försöker vi använda de resurserna på ett klokt sätt.