2020 tvingades Läkarförbundet för första gången någonsin ordna ett digitalt fullmäktigemöte på grund av pandemin. Men i år kommer mötet, som hålls 10–11 november, att ske på plats i Stockholm som vanligt.

Nytt för i år är dock att det hålls digitala förmöten samt tidiga digitala påverkanstorg – de senare pågår redan en månad före själva mötet. Då har delegaterna möjlighet att diskutera motioner och propositioner med förbundsstyrelsen.

Förra året var det hela 63 motioner som skickades in till fullmäktigemötet. I år är det något färre, 41 stycken. Pandemin har inte heller gjort avtryck på årets motioner på samma sätt som förra året. I stället är det en spridd skur av ämnen: allt från arbetsmiljöfrågor, ledarskap och arbetsvillkor till klimatfrågor, villkor för det fackliga arbetet och stöd till läkare som råkat ut för en svår händelse på arbetet.

Ett flertal ämnen är välbekanta, men återkommer år efter år eftersom problemen kvarstår. Det handlar exempelvis om att arbetsgivare kräver att läkare ska skriva bort övertid vid anställning, att övertid inte registreras och svårigheter att få ut jour- och övertidsersättning i ledighet. Frågorna väcker starkt engagemang, framför allt hos lokalföreningarna.

Västra Götalands läkarförening efterlyser hållbarare schemaläggning för att läkarna ska orka och vill att förbundet utreder om en minskning av veckoarbetstiden skulle kunna bidra till hälsovinster för läkarna.

Sjukhusläkarna vill öka de fackliga representanternas inflytande vid ombyggnader av sjukhuslokaler och nybyggen av sjukhus och att förbundet ska verka för en ökad statlig kontroll vid ny- och ombyggnation.

Ledarskap och chefskap återkommer på olika sätt i flera motioner. Det är också en prioriterad fråga enligt Läkarförbundet som har ett uttalat mål om att fler läkare ska bli chefer i hälso- och sjukvården.

Även chefsläkarrollen och rollen som medicinskt ansvarig läkare tas upp. Stockholm läkarförening påpekar att det finns oklarheter kring vad rollerna egentligen innebär. Föreningen anser att chefsläkarens medicinska ansvarsroll, mandat och anställningsformens autonomi bör definieras närmare och vill även att Läkarförbundet ska verka för en rättslig reglering av befattningen medicinskt ansvarig läkare.

Ett par motioner lyfter situationen för privatanställda läkare. Mellersta Skånes läkarförening vill att Läkarförbundet utreder hur det fungerar med övertid för privatanställda medlemmar.

Läkarföreningarna i Skåne efterfrågar också bland annat en förbättrad lönestatistik för privatanställda läkare samt att lokalföreningarna utbildas i syfte att kunna ge dem bättre service. »Allt som oftast saknar vi som lokalförening aktuell statistik utan hänvisar till den offentliga vårdens statistik med förslag på ett 10-procentigt påslag. Detta är inte professionellt och gagnar inte våra medlemmar«, skriver läkarföreningarna.

Det har blivit vanligare att privatanställda läkare behöver fackligt stöd och hjälp i med att det blivit fler och fler privata aktörer i sjukvården. Föreningarna föreslår att Läkarförbundet skapar ett system med regionala ombudsmän/skyddsombud som bevakar den privata sektorn och tar hand om de personalärenden som uppkommer där.

I några motioner föreslås det att Läkarförbundets ska verka för lagändringar. Uppsala allmänna läkarförening vill exempelvis få större rätt att överklaga en regions anställningsbeslut och Sjukhusläkarna vill att förbundet utreder om en patienträttighetslag skulle stärka patienternas och professionens ställning.

Flera motioner berör på olika sätt villkoren för det fackliga arbetet. Bättre information till nytillsatta fackliga förtroendevalda efterfrågas, liksom obligatoriskt och snabbt stöd vid interna konflikter i lokalföreningarna. För att få fler läkare med småbarn att ta förtroendeuppdrag föreslår Sveriges yngre läkares förening (Sylf) att man ska ha rätt till ersättning för att anlita en professionell barnpassare för att kunna delta vid nödvändiga fackliga möten. Något som redan är möjligt inom Sylf.

Klimatfrågor fortsätter också att engagera. Bland annat finns det förslag om att Läkarförbundet ska arbeta för minskat matsvinn på sjukhusen, upprätta en central klimatdelegation eller ett klimatråd och en särskild fond där medlemmarna kan söka pengar med syfte att få fler att välja en miljövänligare resa, även om den är dyrare.