Revisionsföretaget KPMG har på uppdrag av Region Stockholm utvärderat regionens hantering av pandemin.

I rapporten konstateras bland annat att det under pandemin varit svårt att mobilisera vårdpersonal för att täcka behoven vid akutsjukhusen genom exempelvis inlåning från andra regioner.

När resurserna är begränsade har det varit viktigt att kunna flytta resurser och personal dit behovet är som störst, inte minst inom akutsjukhusen.

Ett sätt att underlätta den typen av förflyttningar är att ha en ökad bredd inom personalstyrkan, menar KPMG. Det skulle kunna handla om utökade rotationsprogram eller att inrätta särskild utbildning i intensivvård. Det saknas också en mer detaljerad kompetenskartläggning av personalen. Därför rekommenderas regionen att dokumentera vilka som arbetat med covid-19-vård och vilka som har andra kritiska kompetenser.

Dessutom har det enligt rapporten varit svårt ur ett arbetsrättsligt perspektiv för privata vårdgivare att låna ut personal till regionen.

En rekommendation är att regionen utreder om det går att inkludera klausuler i avtalen för att skapa bättre förutsättningar för att låna personal från andra vårdgivare. På så sätt skulle man bättre kunna styra placeringen av länets samlade vårdresurser.

När det gäller krislägesavtalet, som varit aktiverat två gånger under pandemin, skriver KPMG att det å ena sidan är mycket krävande för personalen, men att det å andra sidan förenklade planeringen för akutsjukhusen eftersom möjligheten att schemalägga personal förbättrades.

Rekommendationen är att regionen både på kort och lång sikt bör utvärdera personaleffekterna av att ha aktiverat krislägesavtalet och andra lokala avtal. Regionen behöver se vilka lärdomar som går att dra av det för framtiden. Dessutom menar KPMG att personalen efter de omfattande insatser som genomförts behöver möjlighet till återhämtning och en hållbar arbetssituation behöver säkerställas.

KPMG har också tittat på regionens ansvar vid vård- och omsorgsboenden. Bland annat hänvisar man till en utvärdering av Stockholms stad där det framgår att de bolag som står för läkarinsatserna på de särskilda boende agerade olika i beslut om fysisk läkarmedverkan.

Enligt rapporten har läkarmedverkan på distans vid de särskilda boendena dock fungerat bättre än den bild som framkom i Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn vid särskilda boenden i Stockholm. Detta särskilt om läkaren haft en tidigare relation till den boende.

Samtidigt beskrivs att samverkan mellan Stockholms stad och bolagen som står för läkarinsatserna förbättrats under pandemin. Region Stockholm har tagit initiativ till att se över organisationen för läkarinsatser på särskilda boenden för att möjliggöra bättre och mer jämlik vård.

KPMG konstaterar dock att det är viktigt att regionen och kommunerna har en gemensam syn på frågor som spänner över huvudmannagränser och att regionen behöver uppfylla sitt huvudmannaansvar för hälso- och sjukvård om äldre och säkerställa jämlika läkarinsatser oavsett i vilken kommun en person bor.

Hela rapporten finns att ta del av på Region Stockholms webbplats.

Läs också:

Region Stockholm saknade en krisledning i pandemins början