I slutet av juni i år överlämnade tillgänglighetsdelegationen en rad förslag i syfte öka tillgängligheten och korta vårdköerna. Ett förslag är att regeringen tillsätter en kommitté som ska ha återkommande uppföljning och dialog med regionerna om deras tillgänglighetsläge och resultat i förhållande till de regionala handlingsplanerna.

Tanken är dialogen ska ske vid platsbesök och kommittén ska också vara en del av en utökad statlig uppföljning.

Det förslaget får nu kritik i ett remissvar från Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Organisationen ser inte hur en statlig kommitté skulle kunna bidra till utveckling och förändringsarbete för bättre tillgänglighet i regionerna. Dessutom pekar man på risker för dubbelarbete.

– Det är regionerna, som sjukvårdshuvudmän, som äger sina handlingsplaner liksom möjligheterna att genomföra dem, och därmed förbättra tillgängligheten. Inrättandet av en tillgänglighetskommitté, som nu föreslås, skulle innebära att ansvaret blir otydligare och att arbetet med att göra vården mer tillgänglig försvåras, säger Marie Morell (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsdelegationen på SKR, i ett pressmeddelande.

Ett annat förslag från delegationen är att regeringen under fem år ska stimulera ett regiongemensamt utvecklings- och förbättringsarbete genom pilotverksamheter inom olika områden. Tanken är att öka både kapacitet och effektivitet i hälso- och sjukvården.

SKR håller med om att det är viktigt med gemensamma pilotprojekt för att vinna ny kunskap. Men man pekar på att det redan finns pågående arbeten på de föreslagna områdena som exempelvis kapacitetsplanering och samordnade upphandlingar. Därför anser SKR att ett eventuellt pilotprojekt bör omfatta områden där erfarenheter saknas.

Sveriges läkarförbund, Sjukhusläkarna och Distriktsläkarföreningen har ännu inte skickat in sina remissvar på betänkandet. Remisstiden går ut den 5 november.

Läkarförbundet har dock tidigare föreslagit att Socialstyrelsen på kort sikt få bör ett särskilt samordningsansvar för vårdköerna för att hantera den uppskjutna vården. Förbundet anser också att det behövs nationella väntelistor till behandlingar där vårdköerna är längst och där individer riskerar att fara illa av väntetiderna.

En instans som har svarat på betänkandet är Svensk förening för allmänmedicin (Sfam). I likhet med SKR är Sfam positiv till regiongemensamma pilotprojekt. Föreningen framhåller samtidigt att det är viktigt med kritisk utvärdering av pilotverksamheten. Det gäller särskilt frågor om skalbarhet, kostnadseffektivitet samt effekter för relationskontinuitet och arbetsmiljö.

Sfam ger, till skillnad från SKR, tummen upp till delegationens förslag en om kommitté för uppföljning och dialog kring tillgängligheten i regionerna.

Dessutom säger Sfam ja till förslaget att regeringen ska tillsätta en utredning som ska se över förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem.

Tanken med söksystemet är att regionerna i realtid ska kunna söka ledig kapacitet i hela landet för vård till väntande patienter.

Sfam pekar dock på att förslaget kan förväntas få en utjämnande effekt nationellt och regionalt, snarare än att det ökar tillgängligheten totalt sett.

Läs mer:

Utredare: Lärdomar från pandemin kan korta vårdköerna