Det var i mitten av september som de tre fackförbunden hotade om skyddsstopp på grund av underbemanning på Kungälvs sjukhus. Situationen uppkom till följd av överbeläggningar på tre vårdavdelningar inom ortopedi, geriatrik och medicin. Hotet om skyddsstopp avvärjdes i sista minuten efter att arbetsgivaren gjort insatser för att förbättra situationen. Sjukhuset gick in i stabsläge och arbetsgivaren fick utrymme att förflytta personal och förstärka bemanningen på vissa håll.

De insatser som sattes in var dock inte tillräckliga, enligt huvudskyddsombuden. Nu har man därför gått samman och tvärfackligt gjort en framställan om arbetsmiljöåtgärder till Arbetsmiljöverket, en så kallad 6:6a-anmälan.

Bakgrunden till problemen är att Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Angereds lasarett, Angereds närsjukhus och Frölunda specialistsjukhus under 2020 slogs samman till en förvaltning, Sjukhusen i väster.

Enligt Tommy Hanis, överläkare vid Kungälvs sjukhus och huvudskyddsombud för läkarna vid Sjukhusen i väster, har en omorganisering till följd av sammanslagningen slagit sönder många fungerande strukturer och väl upparbetade kommunikationskanaler. Det har upprepade gånger vittnats om oklara mandat och otydliga beslutsvägar.

Arbetsmiljöproblemen har funnits under en längre tid, men har enligt Tommy Hanis blivit akuta efter sommarperioden. Ett högt patientflöde i kombination med att flera nyckelpersoner med stor erfarenhet har sagt upp sig har gett upphov till den besvärliga situationen.

– Bemanningsproblematiken är närmast kritisk på flera enheter, säger han.

Situationen har satt en stor press på såväl enskilda medarbetare som på cheferna i första linjen. Personalen har arbetat under en extrem arbetsbelastning, med mycket övertid och extra pass utan möjlighet till återhämtning. Näst intill samtlig planerad vård som kräver inläggning har blivit skjuten på framtiden, såsom operationer.

Tommy Hanis tycker att det känns sorgligt och säger att det skapar missnöje och ökat lidande hos patienterna.

– Flera kortsiktiga akuta förslag har genomförts, men resultaten på arbetsmiljön har tyvärr varit mager. Det är självklart svårt att hitta en snabb och hållbar lösning på situationen, men den ohållbara obalansen mellan arbetsbelastning och bemanning kvarstår. Nu behöver vi Arbetsmiljöverkets hjälp.

Vilka åtgärder vill ni se? 

– Vi vill att arbetsgivaren tar fram en plan för att säkerställa arbetsmiljön. Det ska gå att kunna säkerställa en balans mellan belastning och bemanning på samtliga patientvårdande enheter på Kungälvs sjukhus, säger han.

De fackliga organisationerna vill också att arbetsgivaren redovisar en hållbar strategi för att hantera överbeläggningar på de somatiska vårdavdelningarna och att det säkerställs att arbetsbelastningen och arbetsmiljön är rimlig på akutvårdsavdelningen och intensivvårdsavdelningen.

– Det är också viktigt att ny personal får en adekvat introduktion och att det finns möjligheter för återhämtning under arbetspassen. På sikt kvarstår ett enormt arbete för att återskapa fungerande strukturer och att återfå tilliten hos personalen. Nu längtar vi så klart efter arbetsro.