Det var i juni förra året som regeringen efter uppmaningar från många håll tillsatte en utredning som ska granska den ifrågasatta metod som Rättsmedicinalverket använder för medicinsk åldersbedömning – en metod som omfattar både magnetkameraundersökning av knäleden och tandmognadsbedömning.

Nu lämnar regeringens särskilda utredare Maria Eka ett första delbetänkande.

Utredaren tycker att Rättsmedicinalverket tydligare ska redovisa vilket vetenskapligt underlag som metoden bygger på och vilka antaganden som gjorts för sannolikhetsberäkning, vilka osäkerheter och felmarginaler som finns, och i hur stor utsträckning metoden korrekt kan klassificera barn och vuxna.

Det borde dessutom ha gjorts redan innan metoden började användas, enligt utredaren.

»Rättsmedicinalverket har lämnat vissa delredovisningar men någon fullständig och samlad redovisning av önskat slag finns inte i dag, utan bör tas fram av verket«, skriver Maria Eka i delbetänkandet.

Hon pekar också på att Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) – utifrån en granskning på utredningens uppdrag– drar slutsatsen att det vetenskapliga underlaget för Rättsmedicinalverkets metod är otillräckligt.

SBU pekar bland annat på att olika metoder för magnetkameraundersökning har använts i olika studier, och på skillnader mellan populationer. Myndigheten hävdar också att sannolikheten att en person är under respektive över 18 år inte kan beräknas om inte åldersfördelningen bland dem som testas är känd, vilket den inte är enligt SBU.

Enligt utredaren visar det på att »det finns olika sätt att värdera och dra slutsatser från ett vetenskapligt kunskapsunderlag som för de olika momenten är mer eller mindre fullständigt och entydigt«.

Hon slår fast att det stärker behovet av att genomföra ytterligare studier, vilket utredningen också har i uppdrag att göra framöver.

Efter att ha tittat närmare på hur medicinsk åldersbedömning går till i andra länder slår utredaren också fast att den metod som Rättsmedicinalverket använder är unik i Europa. Hon pekar bland annat på att det är den enda metod där magnetkameraundersökning av knät ingår som en del i bedömningen.

Framöver ska utredningen även – om den kommer fram till att det behövs – föreslå en utveckling av Rättsmedicinalverkets utlåtanden. Uppdraget ska slutredovisas i slutet av maj 2024.

Ta del av delbetänkandet.

Ta del av SBU:s granskning.

Läs också:

Ifrågasatt utredning om medicinsk åldersbedömning får mer tid

Kritik mot val av experter som ska granska medicinsk åldersbedömning