Juridik satte stopp för förslag om lönestatistik utifrån diskrimineringsgrunder

Läkarförbundet borde verka för att utreda om det går att inhämta lönestatistik kopplad till de olika diskrimineringsgrunderna, föreslog Malmö läkareförening inför fullmäktige. I sin motion skrev föreningen att »det som inte är känt är lätt att missa« och påtalade att det inte finns någon data kring huruvida exempelvis könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning påverkar läkarkårens lönenivåer. Förslaget fick dock kalla handen. Förbundsstyrelsen pekade i sitt svar på att det enligt lag är förbjudet att kartlägga den här typen av känsliga uppgifter – utom i begränsade fall – och fick gehör hos fullmäktige.

Läkarförbundet ska utreda möjlighet till barnpassning

Sveriges yngre läkares förening (Sylf) ville uppdatera Läkarförbundets resereglemente för att det ska »hänga med i tiden« och göra det möjligt för förtroendevalda och anställda vid Läkarförbundet att få ersättning för professionell barnpassning. Förslaget gick dock bara igenom i en nedtonad version, genom att Läkarförbundet lovade utreda möjligheten till ersättning för resa och boende för medföljande eller professionell barnpassning.

Verktygslåda på scenen för att slå ett slag för farmakologi

»Här är den, läkarens verktygslåda. Men Sjukhusläkarna anser inte att hammaren är ett av läkarnas viktigaste verktyg, utan det är läkemedelsbehandling«, sa föreningens Bengt von Zur-Mühlen, som tagit med sig sin egen verktygslåda hemifrån för att göra extra intryck när han pläderade för en motion om att stärka farmakologins ställning. Fullmäktige bestämde att Läkarförbundet ska verka för att farmakologi och farmakologisk behandling ska få större plats i läkares fortbildning.

Mejl med kursdatum till nyvalda fackrepresentanter

Läkarförbundet ska sammanställa ett standardmejl till nyvalda fackliga representanter som ska innehålla aktuella kursdatum. Nya kursdatum ska presenteras med sex månaders framförhållning, informationen ska vara enkel att hitta på SLF:s hemsida och kurser ska även fortsatt erbjudas både digitalt och fysiskt.

Medlemsavgift höjs
Medlemsavgiften höjs med 52 kronor till 3 118 kr/år för yrkesverksamma medlemmar. Icke-yrkesverksamma medlemmar ska betala 914 kronor i medlemsavgift.

Nej till motion om att överklaga regioners anställningsbeslut

Rättssäkerheten vid anställningar i regionerna behöver stärkas. Det skrev Upplands allmänna läkarförening i en motion. Förslaget som fullmäktige hade att ta ställning till var om Läkarförbundet ska verka för att lagen om offentlig anställning, där meriteringen bara baseras på sakliga grunder som förtjänst och skicklighet, också ska tillämpas i regionerna, samt att en regions tjänsteanställning ska kunna överklagas.

Förbundsstyrelsen yrkade på avslag med hänvisning till regioners och kommuners grundlagsfästa självstyre, vilket omöjliggör statlig reglering på området. När det gäller missgynnande pekade förbundsstyrelsen på att arbetssökande skyddas från detta genom diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Fullmäktige höll med förbundsstyrelsen och sa nej till förslaget.

Stockholmsläkare ville se nationellt avvikelsesystem – fick nej

Stockholms läkarförening lyfte i en motion upp att rapporteringen av avvikelser i vården fungerar dåligt. På grund av komplicerade digitala instrument och blanketter rapporteras endast en mindre del av de händelser som äventyrar patientsäkerheten. Därför ville föreningen att Läkarförbundet genom lokalföreningarna ska inventera befintliga avvikelsesystem och att förbundet med det resultatet i ryggen ska arbeta för ett enhetligt och enkelt avvikelsesystem över hela landet.

Förbundsstyrelsen påpekade att det är rimligt att avvikelsesystem tillåts variera utifrån olika verksamheters storlek och behov. Enligt styrelsen finns det inte heller några garantier för att ett nationellt system blir ett bra system. Fullmäktige gick på förbundsstyrelsens linje och avslog motionen.

Inget gehör för handlingsplan inför kommande kriser

Stockholms läkarförening ville att Läkarförbundet författar en rapport om lokalföreningarnas erfarenheter av pandemin. Motionären ville också att förbundet utarbetar en handlingsplan, inklusive kommunikationsplan, för förbundets tjänstemän och förtroendevalda inför kommande kriser eller pandemier.

Förbundsstyrelsen var svalt inställd till förslagen och yrkade på avslag. Efter votering stod det klart att fullmäktige beslutat i enlighet med förbundsstyrelsens rekommendation.