Danderyds sjukhus har tidigare fått tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) till kamerabevakning inom ett antal områden vid sjukhuset. Det rörde sig om bevakning i realtid med rätt till inspelning vid aktiverat larm i till exempel korridorer, väntrum och akutmottagningens kassa. Tillståndet omfattade också bevakning dygnet runt av ambulansens in- och utfart och bildinspelning när porttelefonen aktiverades.

Däremot fick Danderyds sjukhus inte tillstånd för kamerabevakning i realtid dygnet runt, alltså utan bildinspelning, på sju platser i väntrum och ambulanshall. IMY ansåg att områdena inte var särskilt brottsutsatta och att det inte fanns särskild risk för liv och hälsa.

Sjukhuset överklagade till förvaltningsrätten och menade bland annat att IMY inte vägt in patientens intresse när det gäller en säker vistelse och snabb hantering vid ett försämrat sjukdomsförlopp. I underlaget till överklagan finns även en redovisning om säkerhetsincidenter, bland annat att ordningsvakters ingripande krävs dagligen. Man pekade också på att liknande bevakning har godkänts tidigare.

Men i det avseendet går förvaltningsrätten på IMY:s linje och avslår överklagan. I domen skriver Förvaltningsrätten i Stockholm att Danderyds sjukhus »inte har visat att bevakningsintresset vad gäller realtidsbevakning dygnet runt väger tyngre än den enskildas intresse av att inte bli bevakad i väntrummen och i ambulanshallen«.

Parterna kan överklaga till mitten av november.