Det är Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som nu presenterar några av resultaten från den årliga studien International Health Policy Survey (IHP).

I årets studie har svenskar som är 65 år och äldre fått svara på hur de anser att hälso- och sjukvården fungerar. Resultatet har sedan jämförts med svaren från tio andra länder.

I Sverige uppger 69 procent av de äldre att de har en fast läkare eller sjuksköterska. Det är en ökning med 8 procentenheter sedan 2017. Men trots det är Sverige fortsatt det land i jämförelsen som har lägst andel med fast vårdkontakt. Bäst resultat har Norge där 99 procent av den äldre befolkningen svarar att de har en fast vårdkontakt.

De som svarat på den svenska enkäten rapporterar också bland de längsta väntetiderna till icke-akut vård i jämförelsen. Ett exempel är att 29 procent av de äldre svenskarna svarade att det är mycket eller ganska lätt att få vård på kvällen, helgen eller en helgdag utan att gå till akutmottagningar på sjukhus. Det kan jämföras med Nederländerna där motsvarande siffra är 84 procent.

Enligt Vård- och omsorgsanalys har svenska patienter återkommande rapporterat om långa väntetider i IHP-undersökningarna och myndigheten ser inga tydliga förbättringar.

Samtidigt finns områden där de svenska resultaten har förbättrats tydligt. Exempelvis har drygt 70 procent av personer med kronisk sjukdom i dag en behandlingsplan som de kan använda i vardagen. Vid mätningen 2017 hade ungefär 40 procent en sådan plan.

Dessutom har varannan person med kronisk sjukdom haft diskussioner med vårdpersonal om mål och prioriteringar med behandling. Det är en ökning jämfört med 2017 då bara var tredje person uppgav att de haft en sådan diskussion.

Undersökningen genomfördes under våren 2021. Totalt svarade drygt 3 000 slumpmässigt utvalda personer i den svenska delen av undersökningen.

Deltagande länder utöver Sverige är Australien, Frankrike, Kanada, Norge, Nederländerna, Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA.

Rapporten med ett urval av resultaten finns att ta del av på Vård- och omsorgsanalys webbplats.