För snart två år sedan beslutade politikerna i Region Sörmland om en genomförandeplan för ett listningstak i den egendrivna primärvården. Tanken är att det till 2024 ska vara ett tak på 1 500 patienter per färdig specialist i allmänmedicin som dimensioneringsmått för vårdcentralen.

För att lyckas med målet räknade regionen med att det skulle krävas 40 fler specialister i allmänmedicin.

Hittills, halvvägs till 2024, har rekryteringsarbetet gått framåt. I dagsläget är det tolv fler specialister i regionens primärvård jämfört med för två år sedan. Omräknat till så kallad nettoårsarbetstid handlar det om tio fler tjänster.

– Det här att vi faktiskt har gått ut med att vi satsar på ett avgränsat uppdrag för våra läkare i primärvården är något vi upplever har varit en positiv rekryteringsfaktor, säger Anna Ormegard, divisionschef för primärvården i Sörmand.

Rekryteringarna har också medfört att notan för hyrläkare har minskat.

– Tidigare, 2018 och 2019, utgjorde hyrläkarkostnaderna ungefär 13–14 procent av primärvårdens totala personalkostnader. Nu är den siffran nere på 7–7,5 procent.

Samtidigt pekar Anna Ormegard att det finns skillnader mellan olika vårdcentraler när det gäller hur väl rekryteringsarbetet lyckats.

– Det finns gröna öar och mindre gröna öar. Det är inte alla vårdcentraler som lyckats. På de som fortfarande har kvar hyrläkare har vi ändå försökt att se till att våra fasta distriktsläkare på vårdcentralen får ha det avgränsade uppdraget.

En annan positiv utveckling syns när det gäller antalet ST-läkare. I dagsläget rör det sig om 72 stycken. Så många ST-läkare i allmänmedicin har regionen aldrig haft.

– Det är en rekordnotering och det är bara för de regiondrivna vårdcentralerna. Om man även räknar in de privata vårdcentralerna är det över 100 ST-läkare. Det är också ett nytt rekord.

Enligt Anna Ormegard finns ingen maxgräns när det gäller antalet ST-läkare, men en begränsande faktor är förstås tillgången på handledare på vårdcentralerna. En annan är möjligheten till randningar för ST-läkarna.

– Vi jobbar aktivt med att se till att alla ST-läkare ska kunna få randningar på kliniker. Det blir ju en liten utmaning nu när vi blir fler, men ambitionen är att vi ska klara av det.

De nyfärdiga specialisterna kommer att behövas för att nå målet om 1 500 patienter per läkare, menar Anna Ormegard. Hon berättar att det tidigare varit så att i princip alla ST-läkare som blir färdiga specialister, ungefär tio per år, anställs i regionen.

– Trots det har vi inte ökat med fler än tolv specialister på två år. Det beror ju på att vi samtidigt brottas med pensionsavgångar. Jag ser absolut att vi kommer att ha behov av de här distriktsläkarna. Så länge har jag politik och ekonomi med mig i den här satsningen så ser jag att vi ska anställa de här läkarna.

Saad Rammo, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Sörmland, är glad över utvecklingen när det gäller antalet läkare.

Saad Rammo, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Sörmland. Foto: Joakim Andersson

– Det går åt rätt håll. Prognosen är att vi kommer att bli 30 fler om några år, så det är verkligen positivt. Men man önskar att det skulle hända ännu snabbare.

Han håller med om att politikernas beslut om listningstak bidragit till att man lyckats rekrytera läkare och han pekar också på att ST i allmänmedicin blivit mer populärt.

– Vi ser det här som en arbetsmiljöfråga som gör att folk väljer primärvården just därför att man får ett begränsat uppdrag och att man kan ha en kontinuitet med patienterna.

Men även om det går åt rätt håll menar han att det också är viktigt att primärvårdens resurser ökar.

– Vill man satsa på primärvården så behövs mer pengar.

Saad Rammo vill dock framhålla det råder ett gott samarbetsklimatet kring primärvården i regionen.

– Vi i DLF Sörmand har verkligen en bra samverkan med hälsovalschefen, politikerna och primärvårdschefen generellt och i den här frågan. Att vi har samma syn på frågan gör att arbetet blir mer effektivt och strukturerat.

Tror du att ni kommer att lyckas med att bli 40 fler specialister till 2024?

– Ja, man får vara optimistisk.