Ett antal regioner har valt att skicka ut brev om vaccination mot covid-19 direkt till ovaccinerade personer. Nu har åtta personer JO-anmält regionerna Östergötland, Blekinge, Örebro, Västerbotten och Värmland. Anmälarna anser att regionerna brister i sin sekretess.

»Det strider mot gällande GDPR. Enligt denna lag ska en förfrågan först gå ut till berörd patient, innan uppgifter lämnas ut, vilket det absolut inte har«, skriver en person i anmälan till JO.

Regionerna har tidigare gjort bedömningen att man inte kan använda uppgifter från sina vaccinationsregister för att nå ut direkt till ovaccinerade personer, eftersom det har saknats en etablerad vårdkontakt.

Region Östergötlands chefsjurist Charlotte Rydberg skriver i ett mejl till Läkartidningen att det saknas vägledning för hur kallelser ska organiseras som är riktade till befolkningsgrupper som inte själva sökt vård. Hon menar att det är regionernas ansvar att formella krav för medicinsk verksamhet följs när exempelvis kallelser till screeningprogram skickas ut.

Det finns enligt Charlotte Rydberg inget uttryckligt förbud mot att använda patientjournaler för att kunna erbjuda hälso- och sjukvård till enskilda eller vissa grupper. Tvärtom, menar hon, så framgår det av patientdatalagen att personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården, om det behövs för exempelvis administration som rör patienter: »Baserat på detta bedömde vi – efter samråd med bland Sveriges kommuner och regioner (SKR) – att vårdnadsgivare får skicka erbjudanden om hälso- och sjukvård om exempelvis vaccination till enskilda patienter. Detta eftersom patienterna enligt tillgänglig information inte tidigare fått denna hälso- och sjukvårdsinsats.«

Charlotte Rydberg skriver att Region Östergötland välkomnar en granskning av regionens bedömning, och ser fram emot en eventuell vägledning i frågan.

Även Region Kalmar har gjort direktutskick till ovaccinerade patienter efter man i september ska ha fått grönt ljus från SKR:s jurister. Regionen beslutade att skicka ut brev till personer över 16 år som inte fanns med i vaccinationsregistret.