I många yrkesgrupper jobbar arbetsgivarna med en sund schemaläggning för ett hållbart arbetsliv. Men för läkare ser det ofta annorlunda ut. Där är kunskapen om vilka arbetstider läkare ska förläggas sämre, menar Västra Götalands läkarförening.

I en motion till fullmäktige skrev de att alltmer arbete läggs till jourtid och att arbetsbelastningen under jour och beredskap har ökat över åren. Dygnets alla timmar tas i allt större utsträckning i anspråk. Enligt föreningen visar ett ökat antal sjukskrivningar bland läkare på en alltför tung jourbörda och att många inte mår bra.

Ingrid Stubelius, Västra Götalands läkarförening. Foto: Rickard Kilström

– Lokalt upplever vi som skyddsombud och fackliga ombud att det ofta är svårt att arbeta med arbetstidsfrågor, för verktygen saknas. Det är inte lätt att som lokalt ombud få en överblick av det aktuella kunskapsläget gällande specifikt läkargruppen, säger Ingrid Stubelius, Västra Götalands läkarförening, till Läkartidningen.

Västra Götalands läkarförening påminner om att vissa andra yrken med jourarbetstid har förkortad veckoarbetstid för att förbättra möjligheten både till återhämtning och socialt umgänge – något som skulle kunna vara aktuellt också för läkarkåren.

Efter att ha stött på patrull hos förbundsstyrelsen med sina ursprungliga yrkanden valde motionärerna att skriva om förslagen och yrka på att tillgänglig kunskap om hälsosam schemaläggning för läkare sammanställs och tillgängliggörs, att skyddsombud och fackliga ombud får råd och stöd i arbetet med att se till att arbetstidsreglerna följs, samt att tillgänglig kunskap om betydelsen av veckoarbetstidens längd för hälsan vid arbete dygnets alla timmar sammanställs och tillgängliggörs. Justeringen togs emot positivt av såväl förbundsstyrelse som fullmäktige och klubbades igenom. Däremot fick den första skrivningen om att utreda ifall en minskning av veckoarbetstiden skulle bidra till hälsovinster för läkare stryka på foten.

– Vi är jätteglada att förbundet ska titta hur man mer konkret kan stödja skyddsombud i frågan, men vi vill fortfarande veta vad det kan bli för hälsovinster av att ha 40-timmars arbetsvecka. Vi kommer att fortsätta motionera, säger Ingrid Stubelius efter beslutet.