Fortbildningsnätverket för informationsläkare och apotekare, förkortat Fila, bestod av tolv läkare och apotekare som delade på ungefär fyra heltidstjänster. De fortbildade Stockholms vårdcentraler om bland annat läkemedelsanvändning, och tog ett helhetsgrepp om nationella riktlinjer, rekommendationer, politiska beslut, studier med mera.

Förra året beslutade dåvarande hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson att Fila-gruppen skulle avvecklas. Orsaken uppgavs vara att hälso- och sjukvårdsförvaltningen skulle renodla sin verksamhet, och att den typen av tjänster inte ingick i förvaltningens uppdrag. I stället skulle en stor del av ansvaret ligga på vårdcentralerna själva.

Men nu återuppstår funktionen.

Christer Norman, specialist i allmänmedicin och en informationsläkarna. Foto: privat

– Jag tror huvudorsaken var olika former av protester från verksamheterna, säger Christer Norman, specialist i allmänmedicin och en av informationsläkarna.

Han berättar hur både enskilda vårdcentraler och fackliga organisationer som Distriktsläkarföreningen i Stockholm och Svensk förening för allmänmedicin har kontaktat regionen och protesterat mot att Fila-gruppen skulle tas bort. I augusti kom också en rapport från konsultfirman WSP, vilken hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm beställt. I den visade de tillfrågade vårdcentralerna mycket stor uppskattning för fysiska besök av informationsläkare och informationsapotekare, jämfört med ett mer ljummet intresse för andra varianter som digitala motsvarigheter.

Och nu har regionen alltså återinfört funktionen med informationsläkare och informationsapotekare. Organisatoriskt har den bytt namn från Fila till »Kunskapsteam läkemedel« och flyttat från hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Akademiskt primärvårdscentrum (APC), en del av den regiondrivna vårdgivaren Stockholms läns sjukvårdsområde, som har ett övergripande uppdrag vad gäller fortbildning för alla aktörer i Stockholm. Och det tycker Christer Norman är ganska naturligt.

– Jag tror det finns styrkor med APC. De har en inriktning mot arbetsplatsbesök och de har kunskapsteam för exempelvis hjärt–kärl och diabetes, och de ska vi kunna samarbeta med.

– Det viktigaste är att funktionen finns. Det var lite pinsamt att Stockholm tog bort den, och helt plötsligt blev en av mycket få regioner utan en koppling mellan läkemedelskommittén och allmänläkarna, så att säga.

APC har fått resurser att driva informationsverksamheten i samma skala som Fila-gruppen gjorde.

– Det kommer att vara lika många tjänster. Vi fick med oss personalbudget så vi mäktar med uppdraget, säger Marie Schill, som leder det nya kunskapsteamet och blir chef för enheten Kvalitetsstöd och fortbildning på APC.

Hon är mycket glad att regionen tagit till sig av vårdcentralernas kritik mot nedläggningen av Fila-gruppen och hittade en lösning.

– Jag tror att man från tjänstemannanivå inte hade riktigt klart för sig hur värdefull och uppskattad den här verksamheten var ute i vården.

 

Läs även:

Informationsläkare skrotas på vårdcentralerna i Stockholm