Det blir en ny vända i oredlighetsärendet kring Karin Dahlman-Wright, tidigare prorektor vid Karolinska institutet. Nu ska Kammarrätten i Stockholm ta upp ärendet.

Bakgrunden är att Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) i september förra året fällde Karin Dahlman-Wright för oredlighet i forskning. Det var första gången någon fälldes enligt den nya lagen om oredlighet i forskning.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som upphävde nämndens beslut och friade Karin Dahlman-Wright.

Förvaltningsrätten konstaterade i domen att de aktuella vetenskapliga artiklarna som målet rör innehåller bilder som inte överensstämmer med de resultat som bilderna sägs visa, vilket innebär att det är fråga om förfalskningar. Däremot ansåg förvaltningsrätten att Karin Dahlman-Wright inte varit grovt oaktsam, vilket är ett krav som måste vara uppfyllt enligt lagen. Därmed friades Karin Dahlman-Wright från oredlighet i forskning.

Förvaltningsrätten ansåg också – till skillnad från NPOF – att utgångspunkten som regel bör vara att varje forskningsarbete prövas för sig. Domstolen pekade också på att Karin Dahlman-Wright vidtagit nödvändiga åtgärder för att få till rättelser direkt efter att felen observerats.

NPOF överklagade domen till kammarrätten eftersom man anser att högre instans ska ta ställning till frågor som har betydelse för tolkningen av lagen.

Det handlar specifikt om tre frågor gällande bedömningen av grov oaktsamhet som enligt nämnden har principiell betydelse för den fortsatta rättstillämpningen. Nämnden anser att om systematiskt återkommande avvikelser från god forskningssed skett måste detta betraktas som grov oaktsamhet. Nämnden menar också att bedömningen om en forskare varit grovt oaktsam ska baseras på forskarens inställning vid tidpunkten då förfalskningen, fabriceringen eller plagieringen ägde rum. Det bör inte påverka bedömningen att man rättat fel efter att man blivit anmäld för oredlighet, menar nämnden. Slutligen pekar nämnden på att tidsbrist inte kan ses som en allmänt förmildrande omständighet som fritar forskaren från ansvar.

I mitten av november i år beviljade alltså Kammarrätten prövningstillstånd i ärendet. Karin Dahlman-Wright har fått till med den 23 december på sig att skicka in ett yttrande över NPOF:s överklagande.

Läs mer:

Friande dom mot Karin Dahlman-Wright överklagas

Karin Dahlman-Wright frias från oredlighet i forskning