Ole Petter Ottersen skriver själv om beslutet i sin blogg. I korthet går beslutet ut på att KI behåller de namn och minnesmärken som finns vid lärosätets campus i dag.

Men KI gör några undantag när det gäller personer som »givit uttryck för rasism och nedlåtande och förminskande beteende eller värderingar gentemot olika folkgrupper inom och utom Sverige«.

I praktiken innebär beslutet att namnet på sal Retzius vid campus Solna tas bort. KI kommer också att rekommendera fastighetsägaren Akademiska hus att byta namn på byggnaden Retziuslaboratoriet, samt föreslå att Solna stad byter namn på Retzius väg.

Dessutom ska KI föreslå Solna stad att ändra namnet på von Eulers väg till Ulf von Eulers väg. Syftet är att tydliggöra att KI tar avstånd från de nazistsympatier som uttrycktes av hans far Hans von Euler.

Ulf von Euler var mångårig KI-professor och han tilldelades nobelpriset i fysiologi eller medicin 1970. Enligt KI finns inga tecken på att Ulf von Euler någonsin uttryckte politiska åsikter offentligt.

Frågan om namngivning och minnesmärken vid Karolinska institutet har aktualiserats på nytt under senare tid. Det gäller inte minst arvet efter Anders och Gustaf Retzius. Far och son Retzius var verksamma inom fysisk antropologi vid KI under 1800-talet och bedrev bland annat skallmätningar.

Bland annat har en studentgrupp riktat skarp kritik mot KI eftersom de uppfattar användandet av namnet Retzius som en hyllning av rasism.

Under hösten 2020 tillsattes en särskild arbetsgrupp för att studera KI:s historiska arv ur ett etiskt perspektiv. I oktober i år föreslog arbetsgruppen att KI skulle avstå från att namnge byggnader och salar efter enskilda forskare samt att befintliga personbaserade namn skulle ersättas.

Men så långt går alltså inte Ole Petter Ottersen i sitt beslut.

Framöver ska beslut om namngivning av byggnader och salar på KI fattas av rektor efter beredning av en särskild beredningsgrupp. Gruppen ska ha en bred kompetens med historisk, kulturell och etisk expertis.

Ett av de första uppdragen för gruppen blir att ta fram ett nytt namnförslag för den sal som i dag är uppkallad efter Retzius. Tills vidare kommer KI att använda salens tidigare namn Cesar.

Läs också:

Arbetsgrupp: KI bör byta namn på salar som hyllar enskilda forskare

Beslut kring användandet av namnet Retzius på KI väntas i höst