Nu har remisstiden för tillgänglighetsdelegationens delbetänkande löpt ut. I betänkandet lägger delegationen fram en rad förslag för att förbättra tillgängligheten och korta köerna i vården.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat är Läkarförbundet i sitt remissvar överlag positivt till de förslag som presenteras i delbetänkandet. Däremot är förbundet kritiskt till att utredningen föreslår att arbetet ska genomföras genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Svenska läkaresällskapet (SLS) stämmer nu in i den kritiken. Den övergripande slutsatsen är att ökad tillgänglighet i vården inte uppnås genom fler överenskommelser med SKR.

– Utredningen landar i förslag som prövats i över tio år utan att ge önskvärd effekt. Det som föreslås är vidareutveckling av gällande överenskommelse mellan staten och SKR, mer detaljerade prestationsbaserade ersättningar, mer av administrativ överbyggnad med nya metoder att mäta tider till olika besök och en statlig kommitté, säger Tobias Alfvén, ordförande för SLS, i ett pressmeddelande.

Enligt SLS är en nyckel till bättre tillgänglighet att professionerna och beslutsfattare på nationell och regional nivå löser de grundläggande kapacitetsproblem i hälso- och sjukvården som orsakar långa väntetider.

Det handlar om att stärka kärnverksamheten med fler medarbetare, inte minst specialister i allmänmedicin och specialiserade sjuksköterskor, samt att komma tillrätta med bristen på vårdplatser.

SLS är dock positivt till vissa delar av utredningen, bland annat om förslaget om att regeringen ska tillsätta en utredning om hur nationell digital infrastruktur kan utformas, samt förslaget om en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning.

Man ger också tummen upp till förslaget att en utredning ska se över förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem. Tanken med systemet är att regionerna i realtid ska kunna söka ledig kapacitet i hela landet för vård till väntande patienter.

Däremot säger SLS nej till förslaget att tillsätta en statlig kommitté som ska följa upp regionernas tillgänglighetsarbete. Man har svårt att se nyttan med en sådan kommitté och vill i stället att uppföljningen ska läggas på en statlig myndighet, förslagsvis Socialstyrelsen.

I remissvaret pekar man också på att utredningen saknar en grundläggande etisk analys när det gäller tillgängligheten. Enligt SLS finns ett problem med att dagens vårdgaranti inte rimmar med den etiska plattformen. Vårdgarantin riskerar att tränga undan patientgrupper med stora och komplexa vårdbehov till förmån för den friskare befolkningens mer tillfälliga behov och efterfrågan av snabb tillgänglighet.

– Utredningen bör i det fortsatta arbetet ta fram förslag på en kraftigt reformerad översiktlig vårdgaranti, utan detaljreglering, som bygger på ett ökat ansvarstagande från vårdens professioner och som är helt frikopplad från prestationsbaserade ersättningar, säger Kiku Pukk Härenstam, ordförande för SLS delegation för medicinsk kvalitet, i pressmeddelandet.

Läs mer:

Läkarförbundet positivt till utredningsförslag om kortare köer

SKR sågar förslag om statlig kommitté för kortare vårdköer

Utredare: Lärdomar från pandemin kan korta vårdköerna