Läkarförbundet ger överlag tummen upp till de förslag om bättre tillgänglighet och kortare köer i vården som tillgänglighetsdelegationen lade fram i somras. Det framgår av det remissvar förbundet nu lämnat.

Bland annat säger man ja till förslaget om en nationellt samordnad hälso- och sjukvårdsrådgivning. Förbundet säger också ja till att en utredning ska se över förutsättningarna för att skapa ett nationellt vårdsöksystem. Tanken med systemet är att regionerna i realtid ska kunna söka ledig kapacitet i hela landet för vård till väntande patienter.

I betänkandet finns också flera förslag för att vidareutveckla överenskommelsen om ökad tillgänglighet som tecknats mellan staten och Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

I remissvaret skriver Läkarförbundet att man i sak inte har något emot utredningens förslag på det området.

Men förbundet gillar inte att utredningen föreslår att förslagen ska genomföras genom överenskommelser mellan staten och SKR. Läkarförbundet vill i stället att staten ska styra via författningsändringar och direktiv till myndigheter.

Förbundet har samma inställning och kritik när det gäller förslagen om att utveckla regionernas handlingsplaner för ökad tillgänglighet.

SKR har å sin sida kritiserat utredningen för att den föreslår för mycket statlig inblandning. Det gäller inte minst förslaget om en statlig kommitté som ska följa upp regionernas tillgänglighetsarbete. SKR ser inte hur en statlig kommitté skulle kunna bidra till utveckling och förändringsarbete för bättre tillgänglighet i regionerna. Dessutom pekar man på risker för dubbelarbete.

Läkarförbundets remiss lämnades den 3 november. I går den 4 november beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till utredningen. Nu ska delegationen lämna lagförslag på basis av de bedömningar som görs i betänkandet.

– Utredningen ska nu lämna lagförslag på hur vi mer effektivt kan utnyttja den samlade vårdkapaciteten i Sverige och göra det enklare för patienter att få vård snabbare – såväl inom den egna regionen som i andra regioner än där man bor, om det behövs, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Senast den 15 maj 2022 ska delegationen lämna lagförslag kring tre punkter:

  • »Patienter bör få besked inom 14 dagar om tid till besök eller operation eller besked om att vårdgarantin inte kan uppfyllas i hemregionen.
  • Varje region bör agera så snart det finns skäl att misstänka att vårdgarantin inte kan uppfyllas. Det är också viktigt att regionens rutiner inte utgår från att patienten själv förväntas initiera ett ärende om att söka vård hos annan vårdgivare.
  • Patienter bör i högre grad få vara delaktiga i tidsbokning samt att kravet på information om vårdgarantin och möjligheten till vård hos andra vårdgivare bör utökas.«

Läs mer:

SKR sågar förslag om statlig kommitté för kortare vårdköer

Utredare: Lärdomar från pandemin kan korta vårdköerna