Stockholms läkarförening motionerade om att reglera befattningen medicinskt ansvarig läkare. Det var tidigare reglerat i lag och förordning, men så är det inte längre.

Enligt motionären är frågan aktuell eftersom allt fler verksamhetschefer saknar medicinsk kompetens. Därför behöver uppdraget definieras tydligare.

– Att det saknas reglering för MAL är en brist som kan påverka patientsäkerheten, och det ställer definitivt till en del problem eftersom tolkningen av vad en medicinsk ansvarig läkare innebär inte alls är självklart när man diskuterar det med verksamhetschefer som själva inte kan ta den rollen, sa Yvonne Dellmark, förste vice ordförande i Stockholms läkarförening, inför fullmäktigemötet.

Förbundsstyrelsen höll med att det behövs en större tydlighet kring den här typen av läkaruppdrag. Förbundsstyrelsen gjorde samtidigt bedömningen att det var orealistiskt att få till en lagreglering av befattningen medicinskt ledningsansvarig läkare.

Samtidigt hintade förbundsstyrelsen om att Socialstyrelsen borde kunna ta fram föreskrifter eller allmänna råd på området.

När ett sådant ändringsyrkande dök upp under behandling vid påverkanstorgen jämkade sig förbundsstyrelsen med det, och förslaget bifölls av fullmäktige.

Det klubbade förslaget innebär att Läkarförbundet aktivt ska verka för att Socialstyrelsen ska ta fram föreskrifter eller allmänna råd om uppdrag som medicinskt ledningsansvarig läkare.

Yvonne Dellmark vid fullmäktigemötet den 11 november.
Foto: Rickard Kilström

I en annan motion på temat förtydligande föreslog Stockholms läkarförening att Läkarförbundet verkar för en definition av chefläkarrollen.

Enligt föreningen saknas även här en tydlig beskrivning av vad rollen som chefläkare ska innehålla och hur den ska förhålla sig till arbetsgivaren. Både mandat och anställningsformens autonomi måste definieras närmare, liksom den medicinska ansvarsrollen.

Förbundsstyrelsen yrkade först på att motionen skulle anses besvarad, bland annat eftersom frågan redan utreds i samverkan med nätverket Sveriges chefläkare.

Men efter vissa överläggningar återkom förbundsstyrelsen med ett nytt förslag: »att Sveriges läkarförbund verkar för att lämplig myndighet tar fram en definition av chefläkarrollen efter att den förbundsinterna dialogen med nätverket Sveriges chefläkare är avslutad«.

Yvonne Dellmark bad förbundsstyrelsen berätta hur tidplanen för detta arbete såg ut.

– Vi ser att det här är något vi vill ha gjort snarast, sa hon.

Hon fick svar av Tina Crafoord från förbundsstyrelsen:

– Som med alla motioner så påbörjas arbetet direkt efter fullmäktige. Arbetet ihop med nätverket för Sveriges chefläkare är redan påbörjat och har redan kommit långt. När vi har ett resultat så går vi vidare. Det går inte att säga ett exakt datum men arbetet är igång.

Motionären godtog svaret och förbundsstyrelsens nya förslag bifölls av fullmäktige.