Utredaren Anders Printz lämnar över betänkandet till socialminister Lena Hallengren (S) vid pressträffen. Foto: Skärmdump från pressträffen

I dag, torsdag, överlämnade utredaren Anders Printz delbetänkandet i samsjuklighetsutredningen till socialminister Lena Hallengren (S).

Utredningen har haft i uppdrag att se över hur insatser för personer med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat.

En övergripande slutsats är att dagens ansvarsfördelning är otydlig och att det behövs en reform.

– Personer i behov av insatser hänvisas och anvisas. Man söker på en psykiatrisk akutmottagning och hänvisas till beroendemottagningen. Man kommer till socialtjänsten och hänvisas tillbaka till hälso- och sjukvården. Det blir ett bollande fram och tillbaka för människor i väldigt utsatta situationer, sa Anders Printz vid en pressträff.

Den föreslagna reformen innehåller tio bärande delar. Bland annat föreslås att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård.

I dag är ansvaret för den behandlingen delat mellan region och kommun. Tanken med förslaget är att en och samma organisation ska kunna ge alla typer av psykiatrisk behandling, inklusive skadligt bruk och beroende.

Det ska också framgå av hälso- och sjukvårdslagen att behandling för skadligt bruk och beroende ska ske samordnat med behandling för psykiatriska tillstånd.

Samtidigt förtydligas socialtjänstens ansvar. Tanken är att socialtjänsten ska fokusera på uppsökande verksamhet, förebyggande arbete, sociala stödinsatser, stöd till anhöriga och insatser för barn och unga.

Ett annat förslag är att det ska bli obligatoriskt för kommuner och regioner att gemensamt bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för personer med särskilt stora samordningsbehov.

– Verksamhetens målgrupp är personer som har behov av särskild samordning eller där det är nödvändigt med insatser som bedrivs i samma organisation. Man sitter under samma tak och man jobbar utifrån olika professioner och från båda huvudmännens ansvarsområden.

Utredningen föreslår också att det ska bli obligatoriskt för regionerna att ha sprututbytesverksamhet. Tanken är att det ska utvecklas till en »lågtröskelverksamhet« där man kombinerar skadereducerande insatser med andra hälsofrämjande insatser och somatisk vård.

I början av november i år fick samsjuklighetsutredningen ett tilläggsuppdrag om att lämna förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt lagen om vård av missbrukare eller lagen om psykiatrisk tvångsvård.

De nya delarna i uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023.

Samsjuklighetsutredningens delbetänkande finns att ta del av på regeringens webbplats.