Vaccin mot HPV skyddar mot livmoderhalscancer och ingår sedan länge i det allmänna vaccinationsprogrammet. Kvinnor som i dag är i åldern 23 till 27 har dock inte erbjudits vaccination i skolan. Men genom att erbjuda dem samtidig vaccination och HPV-screening hoppas man snabba på utrotningen av livmoderhalscancer.

Sveriges Kommuner och regioner rekommenderar alla regioner att göra detta inom ramen för en studie.

Enligt SKR bör vaccination ges antingen inom mödrahälsovården i samband med kallelse till första och andra besöket för rutinscreening, eller genom att kalla hela målgruppen till vaccination via den infrastruktur som byggts upp för covid-19-vaccination.

SKR rekommenderar också regionerna att ansluta sig till ett generiskt kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening. Senast 1 april uppmanas respektive region anmäla sitt beslut till SKR.

Enligt Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan genomförs den första pilotfasen av utrotningsprojektet i Region Stockholm, som även har fattat beslut om storskaligt införande.

Region Stockholm börjar pilotstudien med att vaccinera inom mödrahälsovården men regionen har beslutat att erbjuda vaccination till resten av målgruppen via infrastrukturen för covid-19-vaccination.

Övriga sjukvårdsregioner jobbar också med frågan, enligt RCC i samverkan.