Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att titta närmare på vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning och i vilken utsträckning den är jämlik mellan olika regioner. Uppdraget har också varit att komma med förslag på hur vården kan förbättras.

I en delrapport förra våren kom myndigheten bland annat fram till att 16 regioner då hade någon form av riktlinjer för att ta hand om den aktuella gruppen, men att innehållet varierade ganska mycket.

Nu publiceras slutrapporten av Socialstyrelsens kartläggning.

Myndigheten har bland annat skickat ut en enkät till vårdcentraler, ungdomsmottagningar, gynekologiska mottagningar, mödrahälsovård och skolsköterskor.

Svarsfrekvensen var låg – 36 procent sett till alla typer av vårdverksamheter som ingick i undersökningen – men myndigheten drar ändå slutsatsen att många som arbetar inom vården saknar kunskap inom området.

128 av de 391 verksamhetschefer på vårdcentraler som fick enkäten skickad till sig svarade. Av dem uppgav nästan hälften – 49 procent – att personalen på deras mottagning saknar utbildning om könsstympning. 55 procent uppgav att ingen i personalen har gått Socialstyrelsens webbutbildning »Könsstympning av flickor och kvinnor«.

Bland skolsköterskorna uppgav mer än hälften – 52 procent – att de saknade utbildning inom området.

Vården behöver stärkas för att bli jämlik, enligt myndigheten. Det handlar inte minst om insatser för att få fler att söka vård.

– Förutom kompetens och utbildning handlar det bland annat om att utveckla system för remittering och uppföljning, säger Sharareh Akhavan, utredare på myndigheten i ett pressmeddelande.

Utifrån kartläggningen drar Socialstyrelsen slutsatsen att det varierar vilken vård som erbjuds i dagsläget. Det kan till exempel vara sexualrådgivning, smärtlindring, kirurgiska ingrepp samt samtal med psykolog eller kurator.

Av de uppskattningsvis 38 000 kvinnor i Sverige som varit utsatta för könsstympning har runt 5 000 någon gång sökt vård inom specialist- eller förlossningsvård, enligt myndigheten. Oftast har det skett i samband med graviditet.

Läs också:

Nu ska vården för könsstympade kvinnor bli mer jämlik

Fem regioner i landet saknar riktlinjer efter könsstympning