Bakgrunden till beslutet är enligt regionen att våld och hot mot vårdpersonal i landet blivit vanligare samt att sjukvårdens verksamheter ibland tvingas konfronteras med kriminellt belastade personer.

– Region Uppsala ska vara en trygg arbetsplats för medarbetarna. Sjukvården och kollektivtrafiken är inte förskonad från samhällsproblemen kopplat till våldet. De senaste åren har antalet incidenter ökat. Därför är det viktigt att Region Uppsala som arbetsgivare vänder på varje sten som är möjlig, inom ramen för lagen, för att skydda medarbetarna, säger regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M) i ett pressmeddelande.

I utredningen ska man också se över hur en anonymitet för vårdpersonalen i journalen påverkar patientsäkerheten och patientens rättigheter.

Regionstyrelsen beslutade även att man ska vidta åtgärder så att medarbetare i högre grad anmäler inträffade incidenter, avvikelser och skador i regionens avvikelsesystem.

– Jag håller med om att det är ett hårdnat samhällsklimat och att det är bra att man ser över det här som en del i ett sätt att skydda personalen som ska vara trygg på arbetet, säger Anna-Karin Agvald, ordförande för Upplands allmänna läkarförening, till Läkartidningen.

Frågan om vårdpersonalens namn i patienternas journaler har varit på tapeten tidigare i Region Uppsala.

För drygt tre år sedan krävde läkarnas dåvarande huvudskyddsombud i Uppsala, Anna Rask-Andersen, att Arbetsmiljöverket skulle ingripa och förelägga regionen att i patientens journal på nätet ta bort direktåtkomsten till de loggar med namnuppgifter på den vårdpersonal som varit inblandad i patientens vård.

Bakgrunden till kravet var just att tillgången till loggarna kan innebära risker för hot och våld mot vårdpersonalen och deras familjer.

Arbetsmiljöverket avvisade dock skyddsombudets begäran med hänvisning till att frågor om journalhantering rör patientdatalagen och inte arbetsmiljölagen.

Det nya utredningsuppdraget om dold identitet i journaler och uppdraget om insatser för att få fler att rapportera avvikelser ska återrapporteras till regionstyrelsen i maj nästa år.

Läs mer:

Avslag på skyddsombuds begäran om namn i nätjournaler (2018)

Region Uppsala: »Vi tar oron för hot och våld på största allvar« (2018)

Ökad oro för hot efter nätjournaler (2017)