Tidigare i år hamnade ett par patienter på ortopeden i Jönköping med höftfrakturer. När läkarna tittade närmare på fallen såg de att båda patienterna stått på bisfosfonater, ett läkemedel som ges mot benskörhet, i grova drag dubbelt så lång tid som det var avsett.

Normalt utreder man om läkemedlet ska sättas ut efter tre till fem års behandlingstid. Här hade patienterna varit på det i sju respektive elva år.

– Det som händer om man står på läkemedlet alldeles för lång tid, är att skelettet paradoxalt nog blir skört. Så man kan få frakturer spontant, säger ortopeden och chefläkaren Birgitta Ekstrand, som upptäckte sambandet mellan patienterna.

Hon tog kontakt med primärvården där receptförnyelser hade gjorts och en utredning inleddes om vad som egentligen hade hänt. Den visade på brister i uppföljning och kontroll. Patienterna hade ofta fått flera läkemedel förnyade på samma gång, ibland utan att ett patientbesök gjordes, exempelvis om patienten ringt in för att få recepten förnyade.

Men en avgörande faktor var också att läkemedelsmodulen i journalsystemet visade fel insättningsdatum. Det såg ut som att läkemedlen hade satts in i oktober 2017, när de i själva verket satts in flera år tidigare.

Det som hände i oktober 2017 var att läkemedelsmodulen i journalsystemet uppdaterades.

– Då försvann alla tidigare insättningsdatum på läkemedel som vi skrivit ut långt tidigare. Och alla läkemedel i den nya läkemedelsmodulen blev till synes insatta efter oktober 2017 när den här uppgraderingen gjordes, säger Claes Hultberg, chefläkare i primärvården Bra liv.

– Det gör att när man tittar på en läkemedelslista i dag finns ingen person som har läkemedel insatta tidigare än det här datumet. Det har gjort att läkemedelslistorna ser ut att vara mer aktuella än vad de i själva verket är.

Felet gäller inte bara bisfosfonater. Men det läkemedlet är speciellt eftersom det kan ges i flera år, men sedan måste sättas ut för att det får motsatt effekt.

– Det här är verkligen att betrakta som undvikbara skador. Det är stora benbrott. Det är riskfyllt, stora operationer och lång rehabilitering, säger Birgitta Ekstrand.

Hur många patienter som drabbats vet man inte i nuläget. Det pågår ett arbete där regionens kliniska apotekare söker i journaler för att hitta fler som haft långvarig bisfosfonat-behandling utan tillräcklig uppföljning.

– Tanken är att när vi får fram data ska varje vårdcentral få jobba vidare med den här frågan som en intern kvalitetsuppföljning, så vi förhindrar att fler patienter slentrianmässigt står på en alldeles för lång läkemedelsbehandling utan uppföljning, säger Claes Hultberg.

Birgitta Ekstrand befarar att det är många.

– Jag tror att vi bara hittat toppen på ett isberg, säger hon och poängterar att flera regioner kan ha råkat ut för samma problem och att det kan vara ett stort arbete att gå tillbaka och kontrollera gamla journalanteckningar.

Region Jönköpings län använder journalsystemet Cosmic. Det gör också sju andra regioner. Birgitta Ekstrand och Claes Hultberg har därför lyft frågan i nätverket Sveriges chefläkare för att varna andra.

Cambio, företaget bakom Cosmic, har inte fått några rapporter från någon region om problem med systemet. Tomas Block, chefläkare på Cambio, säger att företaget tillsammans med regionen ska utreda vad som hänt.

– Vi beklagar verkligen att två patienter har råkat illa ut, säger han till Läkartidningen.

– Vi har inte fått in några felrapporter om att det finns några buggar eller defekter från någon av våra kunder kring specifikt just detta problem. Det finns stöd i systemet för att säkerställa att man har korrekt information när man går igenom läkemedelslistan också efter uppdateringen.

Systemet indikerar när data om ett läkemedel har migrerats, exempelvis från en tidigare version. Och Tomas Block säger att varje enskild behandling som överförts, krävde ett manuellt ställningstagande av behandlade läkare.

– Det innebar så klart en stor verksamhetsbelastning, men var något som vi ansåg att man måste ha som ett steg för att kunna säkerställa patientsäkerheten.

Han poängterar också att enligt lex Maria-anmälan saknade de två upptäckta fallen ett datum för när läkemedlet skulle sättas ut. Ett sådant datum ska följa med i flytten till den uppgraderade läkemedelsmodulen i Cosmic.

Claes Hultberg svarar att regionen för vissa läkemedel använder mallar utan utsättandedatum i läkemedelslistan. När det gäller bisfosfonaterna är detta något man nu kommer att se över.

Vad beträffar funktionen som visar att läkemedelsordinationen är migrerad från den gamla läkemedelsmodulen, visar den inte när läkemedlet sattes in. Det innebär att läkaren måste gå tillbaka till det gamla systemet och dubbelkolla insättningsdatum, vilket många förmodligen inte gör av tidsskäl.

Cambio och Region Jönköpings län ska nu utreda de två fallen mer i detalj.