Heidi Stensmyren, WMA:s ordförande och tidigare ordförande i Läkarförbundet, på fullmäktigemötet på torsdagen. Foto: Rickard Kilström

I mitten av oktober tillträdde Läkarförbundets tidigare ordförande Heidi Stensmyren som president för World Medical Association (WMA). Det innebär att hon numera företräder nio miljoner läkare i 115 länder.

Ett av organisationens uppdrag är att främja läkarnas etiska regelverk. Och när Heidi Stensmyren besökte Läkarförbundets fullmäktigemöte pekade hon på att pandemin tydligt visar behovet av grundläggande etiska regelverk.

Det gäller både vid de tuffa prioriteringar som läkare kan behöva göra på vårdgolvet och vid medicinsk forskning.

– Under pandemin har pressen att få fram nya läkemedel och vacciner varit enorm – kosta vad det kosta vill. I sådana situationer är det lätt att tappa grunden för de etiska principerna, flockmentalitet känner vi väl till, pressen från samhället och situationer där målet helgar medlen. Det kan snabbt leda till att varningar ignoreras och genvägar tas, sa Heidi Stensmyren och hänvisade till Helsingforsdeklarationen som WMA står bakom.

– Den kom till stånd efter att grundläggande etiska regler för forskning på människor inte hade följts, grymma försök hade utförts på människor i koncentrationslägren. Många läkare hävdade senare att de enbart hade följt det andra gjorde. Man blev meddraggen, systemet hade inrättat strukturer för det och satt upp vad som skulle göras. Det är därför vi behöver ha etiska regelverk.

När det gäller forskningen lyfte Heidi Stensmyren också problemet med faktaresistens och bristande tilltro till vetenskapen.

– Vi har en replikationskris inom vetenskapen, det är bekymmersamt. Uppemot 30 procent av alla forskningsresultat är inte replikerbara, och det leder till trovärdighetsproblem. Och trovärdighetsproblem för vetenskapen leder till trovärdighetsproblem för hälso- och sjukvården.

Enligt Heidi Stenmyren spelar läkarna en viktig roll i arbetet med att stärka tilltron till vetenskapen och sjukvården. Beslut fattas inte bara utifrån expertutlåtanden – påverkan från bland annat sociala medier väger också tungt.

– Därför behövs vår röst. Vi ska dela med oss av vår kunskap. Vi har en skyldighet att tala direkt mot myter och adressera felaktigheter.

Just nu arbetar WMA med en stor översyn av organisationens etikpolicy för läkare. Den stipulerar bland annat att en läkare ska sträva efter att använda sjukvårdsresurser så att det främjar patientens bästa.

– Läkare har alltså ett samhällsansvar. Så var inte rädda att ta plats i debatten, var inte rädda för att visa upp er expertkunskap.