Under pandemin har Australien varit ett av de mest nedstängda samhällena i världen. Den tiden har en grupp forskare ägnat åt att gå igenom 24 superhjältefilmer från underhållningsföretaget Marvel, för att göra sig en bild av hur Hulken, Spindelmannen och andra superhjältar kommer att åldras.

Slutsatserna publiceras i i tidskriften BMJ:s särskilda julnummer, där forskning med koppling till julen eller av mer udda och lättsam karaktär publiceras.

Forskarna konstaterar att superhjältarna regelbundet ägnar sig åt fysisk aktivitet och träning, vilket har en koppling till hälsosamt åldrande. Särskilt positivt ser forskarna på att superhjältarna ägnar sig åt en hel del intervallträning.

Överlag ingår superhjältarna också i ett starkt socialt sammanhang, vilket kopplats till minskad risk för demens, påpekar de. Vid åtskilliga tillfällen visar superhjältarna även en optimistisk syn på livet och hög psykologisk återhämtningsförmåga, vilket även det har kopplats till hälsosamt åldrande enligt forskarna.

En gynnsam faktor är dessutom att superhjältarna – med undantag av Tor och Iron Man – inte dricker kraftigt eller röker.

Men forskarna har också identifierat riskfaktorer. Att superhjältarna regelbundet utsätts för högt buller, luftföroreningar och multipla huvudskador ökar bland annat risken för demens och livsomvälvande funktionshinder.

Forskarna har också gjort fallstudier på fem välkända superhjältar: Hulken, Spindelmannen, Iron Man, Black Widow och Black Panther.

De drar bland annat slutsatsen att Hulkens hjärtproblem – fysikern Bruce Banner förvandlas till Hulken när hjärtat slår mer än 200 slag per minut, något som händer ofta – höga BMI-värde och konstanta ilska gör att han är i riskzonen för till exempel stroke, demens och förtida död.

Forskarna bedömer att Hulkens BMI ligger runt 120, eftersom de utgår från att han är 213 till 243 centimeter lång och väger 471 till 635 kilo. Läkartidningen vill dock varna för att dra alltför stora växlar på hans höga BMI; Hulken har trots allt en mycket stor andel muskelmassa.

Läkartidningen undrar också om inte den extrema dos gammastrålning Hulken utsatts för innebär en hälsorisk?

När det gäller Spindelmannen konstaterar forskarna att det faktum att han är föräldralös medför ökad risk för missbruk och ätstörningar. Hans nära relation med faster May och tillgång till positiva manliga förebilder i skaran av superhjältar, skulle dock kunna ha en skyddande effekt.

Eftersom Spindelmannens brottsbekämpning mestadels sker nattetid får han antagligen inte de åtta till tio timmars sömn som rekommenderas för ungdomar i hans ålder, enligt forskarna. »Dålig sömn i ungdomen kan leda till fetma, högre nivåer av smärta och onormal trötthet och fler oavsiktliga skador«, skriver de.

Forskarna påpekar särskilt att de inte kunnat kontakta superhjältarna för att få samtycke till användningen av uppgifterna i artikeln. Eftersom de data som använts finns till allmän beskådan anser de dock att det finns ett underförstått samtycke.

De betonar också att eventuella långtidseffekter av att teleporteras till en kvantsfär i åratal – vilket hänt flera superhjältar – inte kunnat bekräftas i djurmodeller eller kliniska studier och att det därför inte är något som de har övervägt.

Läs mer i BMJ.