Många använder uttrycken »det är ingen hjärnkirurgi« eller »det är ingen raketforskning« för att signalera att något borde vara lätt att förstå. Men är något av uttrycken mer berättigat än det andra? Och måste man vara extra smart för att förstå sig på hjärnkirurgi eller raketforskning?

Svaret på båda frågorna tycks vara nej – i alla fall enligt brittiska forskare bakom en ny observationsstudie. Där bedöms neurokirurger och rymdingenjörer ha liknande intelligensnivåer. I princip skilde sig grupperna inte heller från befolkningen i stort, även om neurokirurger var bättre på att snabbt lösa problem.

I situationer som inte kräver snabb problemlösning kanske det är mest korrekt att använda uttrycket »det är ingen hjärnkirurgi«, enligt forskarna. Men de drar också slutsatsen att såväl neurokirurger och rymdingenjörer kanske sätts på en piedelstal i onödan och att det kan finnas andra professioner som mer förtjänar att vara där. Enligt forskarna bör framtida studier fokusera på att identifiera dem.

Resultaten publiceras i BMJ:s särskilda julnummer, där forskning med koppling till julen eller av mer udda och lättsam karaktär publiceras.

I studien gjorde 329 rymdingenjörer och 72 neurokirurger i Storbritannien, Europa, USA och Kanada Cognitron’s Great British Intelligence Test – ett validerat onlinetest för att mäta aspekter som kognition, uppmärksamhet, arbetsminne och slutledningsförmåga.

Enligt studiens resultat var neurokirurger bättre än rymdingenjörer på semantisk problemlösning medan rymdingenjörer var bättre på sådant som hade med mental manipulation och uppmärksamhet att göra.

Däremot sågs inga skillnader mellan grupperna när det gäller minne, spatial problemlösning, problemslösningshastighet och minnesåterkallningshastighet.

När resultaten jämfördes med befolkningen i stort sågs bara två skillnader: neurokirurger hade en högre problemlösningshastighet och en lägre minnesåterkallningshastighet.

Forskarna – som justerade för kön och erfarenhet inom området – betonar att det rör sig om en observationsstudie och att resultaten inte nödvändigvis är överförbara på alla neurokirurger och rymdingenjörer i världen. De påpekar också att enkäten skickades ut till betydligt fler, men att bara 20 procent av de neurokirurger och rymdingenjörer som fick den deltog.

Läs  abstract.