2017 lades akutkirurgin ned vid Sollefteå sjukhus, tillsammans med BB och kvinnosjukvård och den akuta ortopedin. Ett beslut som ledde till mycket starka protester.

Efter det fick Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) ett flertal skrivelser med uppgifter om att patientsäkerheten vid sjukhuset var hotad. Bland annat uppgavs patienter ha lagts in på medicinkliniken under förespegling att de haft en medicinsk åkomma, trots att de i själva verket haft en kirurgisk diagnos. Det ledde till att Ivo öppnade ett tillsynsärende för att kontrollera hur Region Västernorrland säkerställde patientsäkerheten efter nedläggningarna av akutkirurgin och akutortopedin i Sollefteå.

Resultatet blev en lista med brister i patientsäkerheten som regionen skulle åtgärda. Bland annat konstaterade Ivo att det rådde oklarheter gällande den prehospitala handläggningen, inte minst vart patienterna ska transporteras. Personalen vid Sollefteå sjukhus upplevde att tröskeln för att ta emot patienter i Sundsvall och Örnsköldsvik var hög.

Nu har Ivo gjort en uppföljande inspektion med digitala möten med representanter från ambulansverksamheten, akutmottagningen och medicinkliniken i Sollefteå samt ledningen för länsverksamheten för kirurgi i Västernorrland. Tillsynsmyndigheten är inte nöjd med det som framkommit. Det finns fortfarande patientsäkerhetsbrister som inte har åtgärdats, enligt Ivo.

Sjukhuset i Sollefteå saknar förutsättningar att ta hand om patienter som behöver en kirurgisk bedömning och vård, konstaterar tillsynsmyndigheten. Patienterna med kirurgiska åkommor läggs regelbundet in på exempelvis medicinkliniken trots att rätt kompetens saknas där. Det är ofta patienter som befinner sig i ett terminalt stadium, men det kan även vara akuta kirurgpatienter som kommer direkt från akutmottagningen.

När inspektionen gjordes framkom det även att läkarna vid medicinkliniken inte ansåg sig ha rätt kompetens för att ta hand om patienterna. Sedan april 2020 finns inte längre någon kirurgjour på sjukhuset på grund av problem att rekrytera kirurger. Hyrläkare har använts tidigare, men enligt ledningen för kirurgin i Västernorrland har det varit svårt att upprätthålla kompetens och varit en del avvikelser. Därför har ledningen valt att ta bort kirurgjouren.

Ivo konstaterar att det finns en ökad risk för vårdskador för patientgruppen. Tidiga signaler på försämring vid kirurgiska tillstånd kan missas på grund av den bristande kirurgiska kompetensen vid sjukhuset. En annan konsekvens är att vården och behandlingen kan bli fördröjd samt att patienter och anhöriga inte får adekvat information.

Ivo riktar också kritik mot att det saknas tillräckligt bra och uppdaterade rutiner kring hur olika verksamheter ska samverka kring patienter med kirurgiska åkommor. Bland ambulanspersonalen finns det en osäkerhet om vilket sjukhus de ska skicka patienterna till.

Det framkommer även i en lex Maria-utredning som regionen gjort efter att en läkare vid akutmottagningen på sjukhuset kontaktade en läkare på medicinkliniken angående en patient med buksmärtor. Kirurgjouren i Sundsvall konsulterades inte, trots att läkaren borde ha gjort det. Orsaken till att det inte skedde, uppgavs då vara brister i kommunikation mellan verksamheterna.

Region Västernorrland ska redovisa till Ivo vad som gjorts för att lösa bristerna innan den sista mars nästa år.

Ledningen för den kirurgiska verksamheten tycker däremot inte att det finns några patientsäkerhetsrisker med att kirurgpatienter transporteras direkt till sjukhusen i Sundsvall eller Örnsköldsvik. Ledningen ser inte heller några problem för patientsäkerheten i och med att det saknas kirurgjourläkare i Sollefteå. Eventuella patientsäkerhetsrisker beror på bristande kommunikation och följsamhet till riktlinjer på grund av den stora personalomsättningen, menar ledningen. För att förbättra det, pågår ett arbete med att stärka den digitala kommunikationen.

Sedan nedläggningen av den akuta kirurgin i Sollefteå har frågan om att återinföra viss akut kirurgi på sjukhuset varit uppe ett flertal gånger på den politiska agendan. Efter att ha utrett möjligheterna att göra det landade dock Region Västernorrland i att antalet patienter skulle bli alltför få. Politikerna var inte överens, men beslutade till sist att följa utredningens rekommendation.