Nu gör alltså CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, tummen upp för IL-6-hämmaren Roactemra (tocilizumab) vid covid-19.

CHMP rekommenderar att Roactemra godkänns inom EU som tilläggsbehandling till kortison hos vuxna med svår covid-19 och behov av extra syrgas eller respiratorvård.

CHMP lutar sig framför allt på en randomiserad studie med drygt 4 100 sjukhusvårdade patienter med svår covid-19 och behov av extra syrgas, samt ett CRP över 75.

Resultaten visade att behandling med tocilizumab som tillägg till standardbehandling med dexametason minskade dödligheten, jämfört med enbart dexametason.

Läkartidningen har tidigare berättat om de då ännu opublicerade fynden från forskarlaget bakom den stora Recovery-studien. Resultaten har därefter publicerats i tidskriften Lancet.

I studien dog 31 procent av patienterna som fått tilläggsbehandling med tocilizumab inom 28 dagar, jämfört med 35 procent av dem som bara fått standardbehandling. Totalt dog 1 350 patienter i studien. Behandling med tocilizumab förkortade också tiden på sjukhus, jämfört med standardbehandling.

Behandlingen har redan fått genomslag i den svenska sjukvården. Enligt det nationella vårdprogrammet för misstänkt och bekräftad covid-19 bör tocilizumab övervägas som »tillägg till kortikosteroider hos allvarligt sjuka vuxna patienter med betydande/ökande syrgasbehov och pågående kraftig inflammation under klinisk försämring tidigt i sjukdomsförloppet«.

Formellt blir det nu upp till EU-kommissionen att klubba igenom godkännandet.