Vid årsskiftet höjs taket för sjukpenninggrundande inkomst i sjukförsäkringen från åtta till tio gånger prisbasbeloppet. Förutom sjukpenningen berörs även rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Garantinivån i sjukersättningen och aktivitetsersättningen höjs också. Garantinivån kommer hädanefter motsvara 2,78 gånger prisbasbeloppet för hel sjukersättning från och med den månad då den försäkrade fyller 30 år. För personer med hel sjukersättning som ännu inte fyllt 30 år varierar nivån efter ålder, men samtliga nivåer höjs med 0,25 prisbasbelopp.

I februari införs också ytterligare två undantag från regeln om att sjukskrivna personers arbetsförmåga efter 180 dagar ska bedömas mot normalt förekommande förvärvsarbete. En sådan bedömning ska inte göras om personen ifråga kan förväntas återgå till sitt jobb innan hen haft nedsatt arbetsförmåga i 550 dagar. Inte heller om personen är över 62 år och har ett förvärvsarbete.

Från och med den sista januari kommer det även bli lättare att genomföra multinationella kliniska prövningar, eftersom svenska lagar då anpassas till EU:s nya förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel. Det kommer då att bli enklare att ansöka om tillstånd till kliniska prövningar, eftersom processen går via en enda kontaktpunkt och alla EU:s medlemsstater bedömer ansökningarna på samma sätt.

Ytterligare en ny lag rör läkemedel till djur. Där ska öppenvårdsapotek från den 1 januari lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten angående recept till djur. Det gör i sin tur att flera myndigheter kommer att få bättre tillgång till information för att kunna göra uppföljningar och tillsyn.

Sedan tidigare har även särskilda covid-19-lagar förlängts, exempelvis lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

De största snackisarna på förhand är annars den slopade straffrabatten för unga kriminella, som bland annat gör det möjligt att döma unga till livstids fängelse, samt att slängda fimpar, snusprillor och tuggummin ska kunna ge böter.