Rapporten bygger på en nationell markörbaserad granskning av drygt 3 700 journaler i psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård för 2020, varav mer än 3 300 inom den allmänna psykiatrin. I rapporten redovisas skador och vårdskador.

Och resultatet visar att skador förekom i 11,4 procent av fallen i allmänpsykiatrisk vård. Det kan jämföras med de två tidigare år motsvarande granskningar har gjorts: 2017 och 2019. Då förekom skador i 17,2 respektive 15,5 procent av fallen.

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och regioner. Foto: Hans Alm

– Det är en positiv utveckling. Rapporten visar också att fler följer riktlinjer som att till exempel upprätta en vårdplan, så här finns ett viktigt samband mellan välfungerande rutiner och färre skador, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, i ett pressmeddelande.

Också vårdskadorna har minskat. I rapporten för 2020 var andelen 4,6 procent. Det kan jämföras med 6,6 vid undersökningen 2019 och 8,0 procent vid 2017.

Enligt rapporten var den vanligaste kvalitetsbristen att vårdplan saknades, det var fallet i 27 procent av de granskade journalerna.

Liksom tidigare år skiljer det mellan män och kvinnor. Bland kvinnor var andelen skador 14 procent, medan den var 9 procent bland män. Bland unga kvinnor i åldrarna 18–25 år låg andelen skador på 22 procent.

– Vi kan se att skillnaden i skador hos kvinnor jämfört med män har minskat över tid, men det är förstås viktigt att resultatet följs upp löpande och att man diskuterar könsskillnader i både diagnostik och behandling, säger Emma Spak.

Om man tittar på olika skadeområden är »avsiktlig självdestruktiv handling« den vanligaste typen. Över tid har den ökat, från 25 procent 2017 till 34 procent 2020. Inom den gruppen ses också en stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller kvalitetsbristmarkören »samtidig behandling med tre eller fler olika bensodiazepiner eller behandling med bensodiazepiner mer än sex månader«. Nästan var fjärde kvinna men bara var tionde man hade den markören.

 

Hela rapporten finns på SKR:s webbplats.